EEKM306 Стандартизация по околна среда на предприятия

Анотация:

Курсът включва запознаване с:

• Термините "качество на продукцията" и "качество на околната среда";

• Естеството на стандартите от сериите БДС EN ISO 9000 и БДС EN ISO 14000;

• Етапите на изграждане на Система за осигуряване на качеството и Система за околна среда;

• Процедурите по сертификация на системите и тяхното поддържане;

• Знаците за качество и екологична продукция;

• Приложението на стандартите на световно ниво и в България.

прочети още
Екологични експертизи и контрол

Преподавател(и):

доц. Ботьо Захаринов  д-р
доц. Ралица Берберова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Изискванията на стандартите и на условията за сертифициране на системи по качество и системи по околна среда;

• Общи понятия при изграждането, поддържането и одитирането на такива системи.

2) могат:

• Да боравят свободно с терминологията на стандартите и със самите стандарти;


Предварителни изисквания:
-

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Същност на качеството. Kласификация на показателите за качество. Методи за определяне на показателите. Лекция 2

2.Управление на качеството. Системи за управление на качеството (СУК). Лекция 2

3.Роля на стандартите при създаване на качествена продукция. Лекция 2

4.Международни стандарти ISO 9000 за управление и осигуряване на качеството. Лекция 2

5.Сертифициране на системата за осигуряване на качество по ISO 9000. Лекция 2

6.Стандарти от системата за екологично управление. ISO 14 000. Проблеми при въвеждането на ISO 14 000 Лекция 2

7.Тест - ТО 2

8.Елементи на стандарта. Структура на ISO 14001 Лекция 2

9. Предимства на системата. Лекция 2

10.Паралел на ISO 9000 и ISO 14000. Приложения и перспективи. Световен опит Лекция 2

11.Екологични знаци и маркировка Лекция 2

12.Дискусия 4

13. Обощения Лекция с практическо обучение 4

Литература по темите:

Препоръчителна литература:

По изложената тематика няма достатъчно литература. Могат да се ползват стандартите БДС EN ISO 9001 и БДС EN ISO 14001, както и материали на Държавната агенция по стандартизация и метрология по проблемите.

Средства за оценяване:

Тест, писмена и практическа работа