EEKM305 Екологична сигурност

Анотация:

Целта на курса е запознаване на студентите с новото понятие „екологична сигурност“, което набира все по-голяма популярност. В курса ще се разглеждат теми, свързани с опазването на природните ресурси, състоянието на околната среда и влиянието й върху човека и сигурността.

прочети още
Екологични експертизи и контрол

Преподавател(и):

проф. Рангел Гюров  д.н.
проф. Николай Радулов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

основни световни проблеми в областта на околната среда, които могат да се отразят негативно върху сигурността и да анализират данни.


Предварителни изисквания:
-

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Въвеждаща лекция Лекция с дискусия 2

2.Опазване на природните ресурси Лекция с дискусия 2

3.Свръхнаселеност - проблем на сигурността Лекция с дискусия 2

4.Проблемът с недостиг на питейна вода – проблем на сигурността Лекция с дискусия 2

5.Проблемът с промяната в климата - проблем на сигурността Лекция с дискусия 2

6.Проблемът с унищожаване на горите - проблем на сигурността Лекция с дискусия 2

7.Проблемът с деградацията на почви - проблем на сигурността Лекция с дискусия 2

8.Продоволствена криза - проблем на сигурността Лекция с дискусия 2

9.Криза с класически енергийни ресурси - проблем на сигурността Лекция с дискусия 2

10.Проблемът с атомните електроцентрали - проблем на сигурността Лекция с дискусия 2

11.Бедствени и аварийни ситуации - проблем на сигурността Лекция с дискусия 2

12.Тест ТО 2

13.Дискусии Семинарни занятия 6

Литература по темите:

Препоръчителна литература:

Йончев Д. Равнища на сигурност, НБУ

Берберова Р. Природни бедствия в България – състояние и тенденции, 2012, НБУ

Средства за оценяване:

Тест и разработка