EEKM304 Контрол на електромагнитно замърсяване

Анотация:

Целта на курса е изучаване на източниците на електромагнитни лъчение, оценка, контрол и управление на електромагнитното замърсяване на околната среда, причинен от различни антропогенни източници.

прочети още
Екологични експертизи и контрол

Преподавател(и):

проф. Гаро Мардиросян  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: Успешно завършилите курса студенти ще знаят нормите и методите за оценка, управление и контрол на електромагнитното замърсяване на околната среда, причинено от различни антропогенни източници.

2) могат:

Да използват активно познанията си в следващи образователни нива.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Въвеждаща лекция

2. Електромагнитно поле. Електромагнитен спектър

3. Източници на електромагнитни полета

4. Електромагнтно замърсяване на околната среда. Основни физични характеристики

5. Влияние на електромагнитното замърсяване върху живата природа. Здравни аспекти на електромагнитното замърсяване

6. Нормативни документи, регламентиращи пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени места

7. Апаратни средства за измерване на електромагнитни полета. Обработка и оценка на резултатите

8. Основни елементи и възможности на система за мониторинг на електромагнитното замърсяване в населени места

9. Международен проект "Електромагнитни полета" на Световната здравна организация (СЗО)

10. Методи за мониторинг и управление на електромагнитното замърсяване в урбанизирани територии

11. Оценка на електромагнитното замърсяване

12. Контрол на електромагнитното замърсяване

13. Методи и средства за ограничаване на вредното въздействие на електромагнитното замърсяване

14. Семинарни занятия

15. Семинарни занятия

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

" Записки на лектора - Мудъл

" Теодосиев Д., С. Велкоски, Г. Мардиросян, Е. Руменина и др. Мониторинг на разпределението тна електромагнитното замърсяване в урбанизирани територии. Сп. Екологично инженерство, 2011.

" Electromagnetic Fields, Source document: SCENIHR (2009), Summary & Details: GreenFacts (2009) http://www.greenfacts.org/ Copyright © DG Health and

Consumers of the European Commission. page 1/9, http://ec.europa.eu/health/ph_risk/popularizing/popularizing_results_en.htm

" Getsov P., D. Teodossiev, E. Roumenina, M. Israel, G. Mardirossian, G. Sotirov, S. Velkoski, P. Gajesek, D. Simunic, K. Iliev, Development of Strategy and Methods for Monitoring of Electromagnetic Pollution in the Environment of the Western Balkans - Scientific Report of the Project ID 10374, SEE-ERA-NET Regional Program for Cooperation with South-East Europe, 2008.

" Национална Програма за Действие по Околна Среда и Здраве на Р България, 2008-2013.

" http://en.wikipedia.org/wiki/International_Commission_on_Non-Ionizing_Radiation_Protection

" http://www.icnirp.de/what.htm

Средства за оценяване:

ТЕСТ 30%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 30%

ИЗНАСЯНЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИЯ 40%