EEKM303 Оценка на геоложка основа

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите с видовете оценки на геоложката основа - за въздействия по време на строителство на различни съоръжения; за въздействия по време на експлоатация; за въздействия по време на ликвидация и след това.

ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Лаборатория по природни беддствия и рискове на НБУ – геарадар, софтуерни приложения, бази данни

прочети още
Екологични експертизи и контрол

Преподавател(и):

проф. Рангел Гюров  д.н.
доц. Биляна Костова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят да изследват геоложката основа за нуждите на екологична оценка

2) могат да съставят доклади за Екологична оценка и ОВОС-част геология и геоложка основа


Предварителни изисквания:
студентите да са преминали курс по Геологични науки или курсове по ЕК или ОВОС

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Геология и геоложки карти лекция 2

2 Видове скали лекция 2

3 Понятия от инженерна геология лекция 2

4 Склонови процеси лекция 2

5 Свлачища лекция 2

6 Ерозия лекция 2

7 Слаби почви лекция 2

8 Пропадъчни почви лекция 2

9 Нормативни актове за оценка на геоложката основа лекция 2

10 Оценка на геоложката основа за въздействия по време на строителство на различни съоръжения лекция 2

11 Оценка на геоложката основа за въздействия по време на експлоатация лекция 2

12 Оценка на геоложката основа за въздействия по време на ликвидация и след това лекция 2

13 Семинарни занятия семинари 2

14 Практически занятия практика 4

Литература по темите:

Учебници по обща геология.

Нормативни документи във връзка с екологична оценка и ОВОС

Средства за оценяване:

Практическа разработка и презентация