EEKM302 Контрол на замърсяването на водите

Анотация:

• Курсът представя видовете замърсители на водите и методите за контрол на замърсяването

прочети още
Екологични експертизи и контрол

Преподавател(и):

доц. Биляна Костова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• видовете замърсители на водите

• начините за опазване на водите

• механизмите за контрол на водите

2) могат:

• Да боравят с нормативни документи


Предварителни изисквания:
-

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Води – общи сведения, основни понятия

Основни видове замърсители на водите

Документи, регламентиращи използването и опазването на водите в България

Собственост върху води и водни обекти

Използване на водите и водните обекти

Опазване на водите и водните обекти

Управление, контрол и мониторинг върху водите и водните обекти

Планове за управление на околната среда по отношение на количеството и качеството на водите

Карти, регистри и информационни системи

Литература по темите:

Литература

Основна литература:

учебно помагало в Мудъл

Номативни документи:

Основните нормативни документи са закони и наредбите към тях – пълни техни текстове можете да намерите на адрес http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=40, а пълни текстове за стратегическите документи можете да намерите на адрес: http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=48

Пълен текст на всички наредби можете да намерите на адрес http://www3.moew.government.bg/?show=top&cid=84&lang=bg

Закон за опазване на околната среда

Закон за водите

Закон за собствеността

Закон за държавната собственост

Закон за общинската собственост

Закон за концесиите

Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги

Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води

Наредба № 1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите

Наредба № 2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници

Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване

Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди

Наредба № Н-3 от 28.11.2011 г. за предоставяне на информация от ведомства и научни институти с бюджетно финансиране и водоползвателите, чиято дейност оказва значимо въздействие върху състоянието на водите

Наредба № 4 от 20.10.2000 г. за качеството на водите за рибовъдство и за развъждане на черупкови организми

Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води

Наредба № 5 от 30.05.2008 г. за управление качеството на водите за къпане

Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти

Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места

Наредба № 8 от 25.01.2001 г. за качеството на крайбрежните морски води

Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

Наредба № 11 от 25.02.2002 г. за качество

Наредба № 12 от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяването на водите за къпане

Наредба № 13 от 29.01.2004 г. за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях

Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури

Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието

Наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители

Наредба за опазване на околната среда в морските води

Наредба за ползването на повърхностните води

Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България

Морска стратегия на Република България

Стратегически план за действие за опазване на околната среда и възстановяване на Черно море

Програма за изграждане на канализационни системи до 2023 г.

Национална програма за необходимите мерки в условията на тенденция към засушаване

Средства за оценяване:

две презентации