EEKM301 Лабораторни методи за изследване в околната среда

Анотация:

Курсът е практически; едносеместриален. Целта на курса е студентите да придобият умения за използването на методите на качествения анализ, химичните методи за количествен анализ, с най-важните инструментални методи за анализ и с основите на методите за разделяне и концентриране.

прочети още
Екологични експертизи и контрол

Преподавател(и):

проф. Вилма Стоянова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Теоретичните основи на аналитичната химия;

Принципите и методите на качествения анализ,

Основите на химичните методи за количествен анализ,

Най-важните инструментални методи за анализ;

Основите на методите за разделяне и концентриране.

2) могат:

Да приложат знанията си при определяне на най-често срещаните замърсители на въздуха, почвата и водите.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Знания, умения и отношения на равнище задължително обучение от гимназиалния курс на обучението по химия.

Знания по обща химия.

Знания по екологична химияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Инструментални методи за количествен анализ. Същност. Калибриране

2 Електроаналитични методи за анализ. Електротегловен анализ. сравнителни електроди. Потенциометрия.

3 Полярография и волтамперометрия. Кулонометрия

4 Атомни спектрални методи. Пламъкова фотометрия

5 Атомноемисионен спектрален анализ с източник на електрична дъга или искра

6 Атомноемисионен спектрален анализ с индуктивно свързана плазма

7 Атомноабсорбционен спектрален анализ

8 Молекулни спектрални методи. Колориметрия и фотометрия

9 Инфрачервена и раманова спектрометрия

10 Молекулна флуоресценция и фосфоресценция

11 Рентгенофазов и структурен анализ

12 Количествен анализ на газове

13 Обща характеристика на методите за разделяне и концентриране. Утаечни и сорбционни методи за разделяне и концентриране

14 Тест

15 Хроматографията като инструментален метод за разделяне, концентриране и количествено определяне

Литература по темите:

Основна литература

1. Материали от Moodle

Допълнителна литература

1. Борисова, Рахила , Аналитична химия и инструментални методи, С, 2003 г.

2. Иванов Кр., Ст. Кръстев, М. Камбурова, П. Личева, Курс по аналитична химия, II изд., Пловдив, 1999.

3. Попов, П. Станчева, Т. Симеонова, Неорганична с физична и колоидна химия, Изд. "Наука и изкуство", София, 1984.

4. Попов, П. Станчева, Т. Симеонова, Обща химия, Академично издателство на ВСИ, Пловдив, 1996.

5. Симеонова, В. Кръстев, Л. Попова, Ръководство за лабораторни упражнения по обща и аналитична химия, Изд. "Наука и изкуство", София, 1982.

6. Петкова, Е., Кр.Колева, Лабораторна тетрадка по аналитична химия, София, 2003 г.

On-line източници на информация:

http://urbanext.illinois.edu/world/nres.html

http://www.globalissues.org

http://ec.europa.eu/environment/natres/index.htm

http://cwx.prenhall.com/petrucci/chapter1/deluxe.html

Забележка! Посочената литература е препоръчителна, а не задължителна.

Средства за оценяване:

Текущо оценяване (ТО)

– Провежда се по време на семестъра. Оценката се състои от два компонента:

• Тест –

• Реферат

• Оценяване от изпит (ИО)

– Провежда се по време на сесия. Оценката се състои от два компонента:

• Тест

• Реферат – прикачва се в Мудъл

• Смесено оценяване (СмО)

o Оценка от ТО от тест + оценка от ИО от реферат;

Оценка от ТО от реферат + оценка от ИО от тест.