BCRM309 Управление на външноикономическите отношения

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите със същността, структурата, субектите и правната рамка на външноикономическите отношения . Акцентът е върху бизнес средата в България като туристическа дестинация, както и разработването на търсени туристически продукти и позиционирането им на международния пазар.

прочети още
Бизнес комуникации

Преподавател(и):

доц. Михаил Михайлов  д-р
доц. Теодора Ризова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Изграждане на мотивация, получаване на знания и създаванее на умения за разработване на туристически продукти и реализацията им на чуждестранния пазар.

Познания в областта на международните икономически отношения.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Система на управление на външноикономическите отношения

2 Външнотърговски режим и актуални проблеми на външноикономическите отношения на България

3 Търговски организации и бизнес субекти в търговията и туризма – правна рамка, функции и характеристики.

4 Теоретико-методологически основи на международния туризъм. България като туристическа дестинация и позиционирането и на международните пазари.

5 Стратегическо управление на туризма

6 Маркетингови стратегии в областта на търговията и туризма

7 Видове, форми и продукти на туризма и възможности за реализацията им на международния пазар.

8 Управление на финансите и международен кредит

Литература по темите:

1. Велас Ф., Бешерел Л. Международен туризъм, С., 1998.

2. Маринов В., Международни икономически отношения: теория, система, политика,

С., 2006.

3.Масларов С. – „Международни финанси”, изд. НБУ, 2010 г.

4. Михайлов М., Устойчиво развитие на туризма, НБУ, 2013

5. Михайлов М., Стратегическо управление на туризма, 2007

6. Стефанов С. Международна икономика, НБУ, 2010

7. Тончев Цв.., Михайлов М. Терминологичен речник по управление на туризма, С., 2010.

8. bgzabelejitelnosti. Start.bg

9. ekologia.start.bg

10.europa.eu

11.imf.org

12.. journey.bg

13. unesco.org

14. wto.org

15. Wikipedia - RU

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50 %

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50 %