BCRM308 Междукултурна комуникация

Анотация:

Целта на курса е студентите да се запознаят в основни линии с основни понятия в областта на междукултурната комуникация, като: култура, комуникация, странознание, лингвокултурология и културна антропология. Разъяснява се връзката между език и култура; обосновава се актуалността на проблема “Междукултурна комуникация в съвременните условия”, “междукултурен конфликт и толерантност”, както и връзката между интеркултураната комуникация и изучаването на чужди езици. Акцентира се върху съпоставителната роля на езика и културата за пълното разкриване на тяхната същност.

прочети още
Бизнес комуникации

Преподавател(и):

доц. Ирина Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите да имат знания и/или умения:

• Необходими за съответното ниво

КОМПЕТЕНЦИИ

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

основни понятия в областта на междукултурната комуникация, като: култура, комуникация, странознание, лингвокултурология и културна антропология.

2) могат:

да правят сравнителен анализ на културата и манталитета на отделните народи;

да правят икономически и обществено-политически анализ на отделните европейски култури.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Необходими за съответното нивоФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

№ на занятие Заглавие на темата Форма на преподаване Брой часове

1 Общочовешки ценности: какво ни обединява?

лекция 2

2 Предварителни ориентири/дезориентири: външност, език и др.

лекция 2

3 Традиционни междукултурни особености на българина:между Изтока и Запада.

лекция 2

4 Материалната култура и начин на живот.

лекция 2

5 Дом, жилище, обстановка.

лекция 2

6 Стереотипи на поведението в бита при различните народи.

лекция 2

7 Стил на поведение и маниери

лекция 2

8 Семейни отношения..

лекция 2

9 Роднински връзки: деца и родители.

лекция 2

10 Суеверия и предразсъдъци

лекция 2

11 Социално поведение и традиционни установки. лекция 2

12 Съвременни социокултурни ценности при различните народи. лекция 2

13 Бизнес общуване и национален манталитет. лекция 2

14 Стратегии за водене на бизнес преговори лекция 2

15 Психологически особености на съвременните руски предприемачи. лекция 2

Литература по темите:

• Гачев Георги. Ускореното развитие на културата, Захари Стоянов, 2003.

• Гачев Георги. Българският космо-психо-логос / по Христо Ботев/., УИ „Св.Кл.Охридски”, 2006.

• Георгиева И.Денонощието като част от модела на цикличното време в българската и руската езикова картина на света, София, 2008.

• Алмалех, М. Езикът на цветовете. Цветовете в Балканския фолклор; Библейско червено; Рекламата – цвят и символи. София, “Аскони издат”, 2007.

• Лебедько М.Г. Культурные преграды: преодоление трудностей межкультурного общения. (Culture Bumps: Overcoming Misunderstandings in Cross-Cultural Communication.) - Владивосток: Изд-во ДВГУ, 1999. - 196 с

• Hart, William B. The Intercultural Sojourn as the Hero’s Journey. // The Edge: The E-Journal of Intercultural Relations. Vol. 2. 1999. http://www.hart-li.com/biz/theedge/

• Odlin, T. Language Transfer. – Cambridge University Press, 1993. – 210 p.

• Leeds-Hurwitz, W. Notes in the History of Intercultural Communication: the Foreign Service Institute and the Mandate for Intercultural Training // Readings in Cultural Contexts. - Mayfield Publishing Company, Arizona State University, 1998. – P. 15-29.

• Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. – М.: Русские словари, 1996. – 416 с.

Средства за оценяване:

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ

ТЕСТ 50% 50%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50% 50%