CSTM450 Стаж : Мултимедия, компютърна графика и анимация

Анотация:

Стажът, представлява самостоятелно изпълнение на професионални задачи в реални условия на упражняване на дадена професия. Стажът се провежда във външна институция или в Учебно-практическите и изследователски звена или в администрацията на НБУ.

Студентите решават задачи, които имат за цел да развият уменията им за създаване на завършени проекти в областта на тримерната компютърна анимация.

прочети още
Мултимедия и компютърна анимация

Преподавател(и):

гл. ас. Мария Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите развиват умения за създаване на завършени проекти в областта на тримерното моделиране и тримерната компютърна анимация.


Предварителни изисквания:
нямаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Департамент „Информатика“:

1. Организира провеждането на стажа на студенти от магистърска програма “Мултимедия и компютърна анимация” на Нов български университет.

2. Осъществява научно и методическо ръководство. Определя преподавател (преподаватели), който да ръководи и контролира провеждането на стажа.

Институцията, в която се провежда стажа:

1. Участва в изготвянето на програмата за стажа.

2. Запознава студентите с правилата за вътрешния ред, задачите и изискванията за изпълнение през периода на стажа и осигурява необходимите условия за работа по време на стажа.

Литература по темите:

1.www.render.ru

2.www.3dcenter.ru

3.www.3dtotal.com

4.www.3dkingdom.org

Средства за оценяване:

Институцията, в която се провежда стажа представя на Департамента писмено заключение за резултата от проведения стаж.

Студентите представят подробен доклад за извършената работа в обем от минимум 10 страници и служебна бележка от институцията, че са провели стаж с продължителност 150 часа на ръководителя на стажа след неговото приключване.

Студентите защитават устно представения доклад пред ръководителя на стажа.