THEM051 Семинар: модерна драматургия

Анотация:

• Семинарът е едносеместриален и има за цел да запознае студентите с основните проблеми и понятия в развитието на модерната драматургия и да ги подготви за работата върху спектакъл на модерна драма.

• Основна цел на семинара е заедно с практическото обучение на студентите в програмата по създаването на спектакъла да им даде знание за работата с пиеси от съвременната драматургична практика. Така теорията и практиката се допълват непосредствено в обучението в бакалавърската програма

• Сред целите на семинара е обсъждането на поставените теми, задачи и типове интерпретации, за да се създаде култура на дискутиране в актьорите при работа с текста.

• Ще се изгради среда за активна социална комуникация между студенти и професионалисти (практици и теоретици)

прочети още
Театрално изкуство и общество

Преподавател(и):

проф. Виолета Дечева  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• да работят с типове пиеси от съвременната драматургия

• основни автори

• да работят както с текста за сцена, така и с историческия му контекст

2) могат:

• Да анализират съвременни театрални текстове

• Да формулират идеите си, да анализират и дискутират върху възможни подходи, интерпретации и начини на работа със съвременна драматургия


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• върху основни понятия в съвременната драматургияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

№ на занятие Заглавие на темата Форма на преподаване Брой часове

1 Съвременна драматургия. Исторически граници Лекция 2

2 Съвременна драматургия. Видове драма и драматургично писане Лекция 2

3 Съвременна драматургия. Жанр и промяна на в разбирането на жанровете Лекция 2

4 Съвременна драматургия. Видове структури в съвременната драматургия. Фрагменти. Персонажи. Хор в съвременната драматургия Лекция 2

5 Съвременна драматургия. Драматизация на текстове за сцена. Работа с текст за сцената. Лекция 2

6 Дюренмат, Фриш Лекция 2

7 Бекет Семинарна работа- дискусия 2

8 Боян Папазов, Радичков, Стратиев, К.Илиев Семинарна работа- дискусия 2

9 Ж.М.Колтес, Ж.Жьоне Семинарна работа- дискусия 2

10 Том Стопард, Пинтър. Семинарна работа- дискусия 2

11 Макдона, К. Макерсън и др. Семинарна работа- дискусия 2

12 Хуан Майорга,Олби Семинарна работа- дискусия 2

13 Галсеран, С.Белбел Семинарна работа- дискусия 2

14 Сара Кейн Семинарна работа- дискусия 2

15 Нова драматургия Семинарна работа- дискусия 2

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

1. Бекет, С. В очакване на Годо, Щастливи дни, Не-аз, Краят на играта. - работни копия – Библиотека на САБ

2. Бернхард, Томас, Събрани пиеси, С. Рива. 2010

1. Брехт, Б. Ранният Брехт., С. Рива, 2008

2. Брехт, Б., Пиеси, в: Избрани творби в 4 т., 1984, С.

3. Брехт, Едноактни и пиеси уроци ., 2009, С.Рива и Избрано. Пиеси, т.3., С.1984 и Купувачът на месинг, т.4,

4. Ведекинд, Фр., Пробуждане на пролетта, С. 2003

5. Виткевич, Пиеси, С. 1993

6. Дечева, В., Авторът и неговият интерпретатор. Драматургията на Фридрих Дюренмат и сценичната й рецепция в България. С.2003

7. Дюренмат, Фр., Пиеси.С. Рива. 2011

8. Еслин, Мартин, Харолд Пинтър. В: “Театърът на абсурда”, ТБ, 1981/4, с.130-148

9. Жари, Ал., Юбю. Юбю крал, Юбю рогоносец, Окованият Юбю, С.1996

10. Жьоне, Ж., Слугините, работни копия – Библиотека на САБ

11. Йонеско ,Й – Пиеси, в: Въздушният пешеходец, С. 2008, Леге Артис

12. Йонеско, Й., Есета., в: Гестус, 1990/ 7-8, с.107

13. Колтес, Ж.-Мари, В самотата на памуковите полета, Роберто Зуко - работни копия – Библиотека на САБ

14. Лукач, Д., Към социологията на модерната драма, в: Хаос и форми, С. 1989

15. Мартин Еслин, Театър на Абсурда, в: Театрален бюлетин (ТБ), 1985/6

16. Метерлинк, М., Вътре, Натрапницата, Смъртта на Тантажил, Пелеас и Мелизанда. В: “Сврака на бесилката” и още 8 пиеси от класиците на белгийската драматургия Морис Метерлинк, Фернан Кромелинк, Мишел дьо Гилдерод. С.2002

17. Мюлер, Х., МашинатаХамлет, Поръчението – в: Панорама/2001 и Гестус/ - работни копия – Библиотека на САБ

18. Мюлер, Х., Филоктет, Херакъл 5, хорация, Битката, Животът на Гундлинг, Фридрих фон Пройсен, Сънят Мечтата Викът Лесинг, Пустеещи брегове, Медеяматериал, Пейзаж с Аргонавти, С. 1989

19. Олби, Е., Случка в зоопарка, Кой се страхува от Вирджиния Улф, С.1972

20. Пинтър, Х. Пиеси в 2 т., С.2006, Еквус Арт

21. Пинтър, Х., Парникът, Завръщане у дома, Лунна светлина, С.1995

22. Пинтър, Х., Сутеренът, Гости на чай, Последна чашка, С., 1991

23. Пирандело, Шест лица търсят автор. С. 1969

24. Сартр, Ж.-Пол, При закрити врата, С. 2004

25. Стопард, Т., Розенкранц и Гилдернстерн са мъртви, Аркадия – Съвременен британски театър.Панорама. С.1999

26. Съвременен британски театър.Панорама. С.1999

27. Съвременна немска драма. Панорама. С. 2002

28. Тенеси Уйлямс, Стъклената менаджерия, С. 2011, Колибри

29. Фриш, М., Дон Жуан, или любовта към геометрията, С.1979

30. Хандке, П., пиеси,С.Рива, 2007 и 2008

31. Чехов, А.П., Пиеси

32. Шепард, С., Състояние на ума

33. Шницлер, А., Време за признание, С. 2003

34. Шницлер, А., Хоровод на любовта., С.2011, Рива.

35. Юджийн О‘Нийл, Две пиеси на Юджийн О‘Нийл. С. 1996 и Дългият път на деня към нощта, С. 1971, Библиотека Театър на ХХ в.

Средства за оценяване:

устен изпит

практическа задача