THEM047 Разработка и управление на проекти

Анотация:

Целта на курса е да даде знания и умения, които ще помогнат на студентите да се възползват от възможностите, които ЕС предоставя за финансиране на проекти в областта на културата и сходни области.

Курсът разглежда универсалната същност на проекта, неговата вътрешна логика и елементи, както и основните техники за цялостното управление на проекта. Проследяват се етапите при подготовката на проекта и различни методи за разработка на отделни секции. Практическата работа в този курс е особено важна, за да могат студентите чрез казуси или групови задачи да се занимаят с конкретните етапи при подготовката и управлението на един проект – дизайн, изработка, подготовка на документация за кандидатстване, оценяване и т.н.

За практическата работа се избират специфични идеи, според специалността на студентите - режисура или актьорско майсторство.

прочети още
Театрално изкуство и общество

Преподавател(и):

проф. Елена Благоева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Кои са основните етапи при разработка на един проект

• Терминологията за успешно разработване на проекти

2) могат:

• Да ползват техники за представяне на проектни идеи

• Да мотивират проектни идеи от различни гледни точки

• Да разработват проекти за финансиране по програми или от донори.


Предварителни изисквания:
Владеенето на английски език е желателно.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

№ на занятие Заглавие на темата Форма на преподаване Брой часове

1 Представяне на курса – цели и компетенции. лекция 1

2 Определение за проект – характеристики, видове проекти. Лекция и дискусия 2 + ?

3 Механизми на действие на проектите. лекция 2

4 Актуални източници за финансиране на проекти. Проектна терминология. лекция 2

5 Жизнен цикъл на проекта. Фази на жизнения цикъл на проекта. Управление и логика на проектния цикъл. лекция 2

6 Основни елементи на проекта. Лекция и практическо занимание 1+1

7 Работа с апликационна форма Практическо занимание 2

8 Съответствие с административните изисквания и критериите за участие. Лекция и работа в групи 1+2

9 Цели, целеви групи, дейности, резултати, работни пакети, ресурси. Практическо занимание 2

10 Изработване на резюме на проектната идея за търсене на финансиране. Лекция и работа в групи 1+2

11 Бюджет на проект. Изисквания към бюджета на проекта. Лекция и практическо занимание 1 +1/2

12 Оценка и подбор на проектите. Матрица за оценка на проектите. Работа в групи и дискусия ? +1/2

13 Експертен капацитет на организацията. Лекция и дискусия 1+1

14 Мониторинг и контрол Работа в групи 2

15 Оценяване Работа в групи и дискусия 1+1

Литература по темите:

1. УЧЕБНИК - Благоева – Хазърбасанова, Елена. Европейското измерение в образованието и културата – политики и управление. София: Авангард, 253 стр., 2017

2. Програма „Творческа Европа“: http://www.creativeeurope.bg/

3. Национален център на програмата „Европа на гражданите“: https://www.facebook.com/ecpbulgaria/

4. Европейски младежки портал: https://europa.eu/youth/EU_bg

5. EU funding and grants - http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_en.htm

6. (2013) Благоева – Хазърбасанова, Елена. Приносът на образованието и културата за регионалното развитие. Спецификите на регионалния проект. В: Млад научен форум за музика и танц, бр. 6. ISSN 1313-342X. – София: НБУ

7. (2014) Благоева, Елена. Ролята на самоуправлението и интеркултурните компетенции за ефективността на проектните екипи - http://ebox.nbu.bg/pa2014/index2.html В: Годишник на департамент "Публична администрация", том 9 "Държавно управление, публични политики и публична администрация". - София: НБУ, (12 стандартни стр., 2013/14 уч. г.);

Допълнителна литература

(2017) Благоева, Елена. Новите предизвикателства и новите мерки за качествено образование в Европа – къде се намира България. - http://azbuki.bg/editions/journals/strategies/contents/329-staregies/sonparticles2016-2/3075-xxv-4-2017 В: Стратегии на образователната и научната политика/ Научни изследвания и парадигми, година XXV, книжка 4, 410-418 с.–София: БАН

(2015) Благоева, Елена. Студентът – в центъра на образователния процес: какво означава това за управлението на университета? - http://ebox.nbu.bg/pa2015/index2.html В: Годишник на деп. "Публична администрация", том 10. - София: НБУ

(2013) Хазърбасанова, Елена. Развитието на интеркултурни компетенции – мощно средство за реализиране на целите на европейската културна политика. Научен електронен архив на НБУ http://eprints.nbu.bg/1841/ и В: - За човека и езика. Юбилеен сборник.- София: СУ, - 603-612 с., 2007 (15 стандартни стр., 2013/14 уч. г.);

(2013) Хазърбасанова, Елена. Възможности за допълване на директната културна политика на ЕС чрез отчитане на културните аспекти в останалите политики на Общността. Научен електронен архив на НБУ http://eprints.nbu.bg/1855/ и В: - Българската култура между държавата и пазара. Съст. Проданов, В., Димчев, А., Янакиев, А., Джуров, П., Тодоров, Х. – София: ИК ИФИ-БАН, 2007. 183-187 с. ISBN 978-954-92145-1-2 (7 стандартни стр., 2013/14 уч. г.).

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА