THEM044 Актьорът в екип

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа, които представят различни форми на учебна натовареност:

• теоретични ракурси на проблема - 10 часа;

• работни дискусии - 5 часа (изискват активност от страна на студентите и предполагат: самостоятелна работа по предварително зададени теми, доклад по една от тях, или участие в дебат по време на семинарите)

-стартиране на работния процес и поетапна супервизия-5 часа

• обзор върху работата през семестъра - 10 часа.

Формиране на оценката - комплексно по два начина: чрез активността на студента по време на протичането на курса и от изпитния резултат по време на сесията.

прочети още
Театрално изкуство и общество

Преподавател(и):

проф. Цветана Манева  

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Основните характеристики при работа актьора в екип

• Структурата и елементи на екипната работа

2) могат:

Да приложат наученото за екипната работа при реализация на конкретен театрален спектакъл
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Обсъждане на предложенията,които постъпват от страна на всеки студент.Аспекти на обсъждането-какъв вид театър бих искал да правя,предлагайки този текст и от каква методологична помощ имам нужда

2.Създаване на план за работа и схема на сътрудничество с останалите студенти в курса и вид и степен на супервизия от страна на преподавателския екип

3.Работен график за реализация на плана-брой часове,форми на комуникация,теми и начини на презентация,видове дискусии

4.Стартиране работен процес по концептуалния план и работния график

5.Работни сесии за докладване на проблеми и корекции в плана или обсъждане на етапните презентации

6.Финални работни презентации-по отделните системи и като цяло за спектакъла

7.Публична презентация-премиера

8.Дискусия по проблем намерения –реализация и теория на възприятието

Литература по темите:

• “Работа на актьора върху ролята“ –К.С.Станиславски –основна …

• Работа на актьора върху себе си“ –К.С.Станиславски –допълнителна

• Пиеси от различни жанрове и стилове

Средства за оценяване:

Студентът получава оценка за работата си в курса при мин. 70% посещаемост на часовете и две текущи оценки. При неспазване на това условие, студентът има право да се яви на изпит като оценката му ще бъде понижена с една единица, поради отсъствието му в редовните часове. Студент, посетил 100% редовните учебни часове, има право да получи с една единица по-висока крайна оценка от показания резултат. .. 50…... %