THEM017 Композиция от свободно избрани текстове

Анотация:

• Курсът има за цел да представи в систематизиран вид определен дял от научното направление на програма “Театър” – модерна драматургия по законите на психологическия театър, с помощта на специализирани научни понятия, теории и методи.

• Работата в курса ще усъвършенства актьорския инструментариум като развие компетенции за работа с композиционна цялост и структуриране на текст в драматургично единство.

прочети още
Театрално изкуство и общество

Преподавател(и):

доц. Снежина Петрова  
 Малин Кръстев  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Принципи за композиране на текст в драматургично единство

• Специфични характеристики на модерната драматургия

2) могат:

• Да работят в закона на конкретно драматургично произведение, като отчитат спецификата на автор, тема и контекст;

• Да анализират модерен драматургичен текст – действен анализ;

• Да изграждат театрален образ по законите на психологическия театър;

• Да приспособяват уменията си към разнообразни композиционни принципи на драматургичното цяло, изградени в течение на курса;


Предварителни изисквания:
базови умения и знания по актьорско майсторство, надградени с практически резултати

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Модерна драматургия – примери, автори и пиеси, специфика; лекция 4

2 Модерна драматургия – примери, автори и пиеси, специфика; дискусия 4

3 Избор на материал за работа в курса – конкретна пиеса, или автор, или определена тема през различни автори;

дискусия 4

4 Избор на материал за работа в курса – конкретна пиеса, или автор, или определена тема през различни автори;

Текущо оценяване Практическо занимание 4

2

5 Разпределение на индивидуални и групови задачи от избрания материал;

Работа в групи 4

6 Работа върху конкретните текстове – действен анализ Практическо занимание 6

7 Текущо оценяване – край на І-ви семестър Практическо занимание 2

8 Практическа работа върху избраните откъси – индивидуална и по откъси Практическо занимание 10

9 Практическа работа върху избраните откъси – в търсене на взаимовръзки и преходи от откъс към откъс; Практическо занимание 4

10 Текущо оценяване Практическо занимание 2

11 Изграждане на композиционна цялост - работа с текст, действие и в ситуация; Практическо занимание 4

12 Работа в композиционна цялост и допълнителни елементи – звук, мултимедия, осветление Практическо занимание 4

13 Публично представяне на резултата Практическо занимание 2

14 Перспективи на проекта дискусия 2

15 Текущо оценяване Практическо занимание 2

Литература по темите:

• Ани Топалджикова, “АВТОРЪТ В ПРОСТРАНСТВОТО НА ТЕКСТА”, 2003 г.

• М.Бланшо, “Литературното пространство”

• Б.Брехт – Пиеси

• Ф.Достоевски - проза

• Йожен Йонеско – Пиеси

• А.П.Чехов – Пиеси, Разкази

• А.Стриндберг – Пиеси

• Х.Ибсен - Пиеси

• Х.Пинтер – Пиеси

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА - 70%

УСТЕН ИЗПИТ - 30%

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

Студентът получава оценка за работата си в курса при мин. 70% посещаемост на часовете и две текущи оценки. При неспазване на това условие, студентът има право да се яви на изпит като оценката му ще бъде понижена с една единица, поради отсъствието му в редовните часове. Студент, посетил 100% редовните учебни часове, има право да получи с една единица по-висока крайна оценка от показания резултат.