CSTM056 Самостоятелна работа: Графичен дизайн

Анотация:

• Усвояване на знания и умения в сферата на компютърната печатна графика като средство за създаване на корпоративен графичен дизайн. Теоретична и практическа подготовка със средствата на рисунката и компютърната техника и технологии на дизайна като графичен език

• Усвояване на етапите на формиране на идеята до реализацията на графичния проект

• Усвоявани на изобразителните средства за визуална реклама и създаване на комбинаторни варианти. Знака и знаковата информация като средство за визуална комуникация

прочети още
Мултимедия и компютърна анимация

Преподавател(и):

проф. Румен Райчев  

Описание на курса:

Компетенции:

• На практика как да създават идейни проекти за запазен фирмен знак, да проектират и реализират рекламна графика, корпоративен дизайн в графичното оформление на фирмена кореспондентска и рекламна графика

• Да проектират художествени дизайн продукти – фирмена марка,( лого) фирмени материали като визитка, бланка, фирмен плик,, печат, опаковъчна хартия, рекламна папка, брошура, календар, рекламен търговски плик, плакат, билборд рекламен фирмен подарък или всичко което обхваща корпоративния дизайн


Предварителни изисквания:
художествени умения и компютърна грамотност

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

• Цели и средства на рекламния графичен език

• Графичен знак:

• Видове графични знаци – пиктограма, търговска марка, логотип

• Графичен знак – история, хералдика, емблеми и гербове

• Специфика на фирмения зняк като средство за идентификация и реклама

• Корпоративен дизайн – значение на единния графичен език като изобразително средство и авторски почерк

• Значение на фирмения шрифт и запазен фирмен цвят за композиционното единство на фирмената графика

• Разнообразие на изобразителните средства за визуална информация

• Линия, щрих, петно и цвят, фактура и текстура като количествени и качествени изразни средства на художествения проект

• Динамичност и статичност на графичната информация в рекламата

• Видове графична реклама: плакат, афиш, билборд като средсва и носители на информация

• Рекламата като подтекст при ознаменуване на празнични събития

• Фирмения подарък и неговото значение

Литература по темите:

• Йончев,В., Шрифтът през вековете БХ София, 1964

• Макуейд,Д. Професионален дизайн на бизнес материали Изд. СофтПрес ООД, 2007

• Михайлов,И.,Предпечатна подготовка на Изд.”Асеневци” София 2010

• Райън,У., Коновър,Т. Графичната комуникация днес част І и част ІІ Изд. Дуо Дизайн ООД София 2002

Средства за оценяване:

Ако студента има текущо оценяване през семестъра и е изпълнил всички поставини задачи по самостоятелната си работа се освобождава от финален изпит

Ако студента не е готов с поставената му задача се явява на финален изпит