CSTM012 Програмно музикално осигуряване

Анотация:

Курсът е разработен за да даде на студентите знания в областта на компютърното музициране със синтезатор с помощта на съвременен софтуер при концертно изпълнение със специфичните особености при подготовката и реализацията на концерта.

прочети още
Мултимедия и компютърна анимация

Преподавател(и):

 Венцислав Йорданов  

Описание на курса:

Компетенции:

1. Знаят начините за етапна реализация на концертната дейност и реализацията на музикални произведения в концертни условия

2. Могат да създават реален продукт отобластта на музикалното изкуство при изпълнение на синтезатор в концертни условия.Познаването и боравенето с музикалния софтуер и хардуер на съвременните програмни средства.Създаване на творчески продукти на виско професионално ниво готови за излъчване в ефир и на концерти.
Предварителни изисквания:
Познания из областта на звука и начините за прослушване.Познаване на проколите за комуникация и връзка между устройствата за създаване и управление на синтез на звука.Самостоятелна работа в студийна среда и на сцена в релани условия,където придобитите знания дават реални резултати.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Развитие на масовата култура.Въведение в интерактивните технологии.

2 Жанрове, стилове.Класификация.

3 Звукозаписваща техника.Техника и технологии.Интерактивност.

4 Техническо развитие през ХХ век. Области на приложение и перспективи.

5 Музикална технология, естетика и социология.Функционални възможности на електронните инструменти

6 Ново технологично и философско-естетическо осмисляне на музикалния материал и антагонизми в музиката на ХХ век и тяхното отражение в предпочитаните стилистики.

7 Инструментариум и начин на музициране.Специфични особености

8 Представяне на звука, в аналогов види в цифров вид.

9 Нови явления в музикалната стилистика.Цифров запис .

10 Ново осмисляне. на звуковата картина Основни звукови стандарти WAVЕ, MIDI, VOC.

11 Поява на конкретна и електронна музика.

12 Естетически и технологични аспекти в нейната история.

13 Осъзнаването на тона. Симфонични и електронни звучности.Футуристични и натуралистични устройства.

14 Аналогова и цифрова техника и психологичната настройка на музиканта

15 Музикална естетика на компютърните изразни средства

Литература по темите:

1. Лазаров С - Електронна музика и синтезатори - С. "Техника" 1986.

2. Лазаров, С - Електронни музикални ефекти, С. "Техника", 1984

3. Лазаров С, Емил Лазаров - Компютри и музика - С. "Техника", 1989.

4. Манассевич В. - "Синтезаторы честот - Теория с проектирование"

5. Досев К. - "Електромузикални инструменти"

6. Козюренко Й. - Основ, звукорежиссуры в театре М. "Изкусство", 1975

7. Абрашев Б. - "Оркестрово - звукова материя", С. "Музика", 1976

8. Люцканов Михаил - "Акустика на музикалните инструменти", С. "Музика"

9. Люцканов Михаил - "Основи на тонрежисурата", С. "Музика" 1977

10. Alec Nisbett - The technique of the sound studio

11. Момчеджиков М. - "Студийна техника и системи за озвучаване", С. "Техника"

12.Работа с музикален софтуер Cubase5.

13.Работа с музикален софтуер Pro Tools 8

14.Познаване на други софтуери за студийна работа и комуникация между отделните иснтрументи.

Средства за оценяване:

ТЕКУЩКОНТРОЛ:

ТЕСТОВЕ.......................%

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ............%

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ.......50%

ЕСЕ...........................%

РЕФЕРАТ.....................50%

КАЗУС.........................%

ДРУГИ:........................%

СЕМЕСТРИАЛЕН ИЗПИТ:

ПИСМЕН ИЗПИТ................50%

УСТЕН ИЗПИТ.................50%