BCRM406 Специализиран курс по английски език

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа и е насочен към усъвършенстване на уменията на студентите да боравят с автентични специализирани текстове (английски за бизнес, администрация, мениджмънт). Целите на учебната дисциплина се изразяват в развиване на рецептивните и продуктивните умения за общуване на английски език в професионална среда.

прочети още
Бизнес комуникации

Преподавател(и):

доц. Мария Нейкова  д-р
доц. Татяна Фед  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• познават писмените и устни форми на общуването на английски език в сферата на бизнес комуникациите;

• познават разликите при общуването в англоезична и българска бизнес среда

2) могат:

• да прилагат разнообразни видове стратегии за работа със специализирани автентични текстове

• да общуват успешно в англоезична бизнес среда


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Introductions

2. Selling products

3. Telephoning

4. Emails

5. Letters

6. Faxes

7. Types of meetings

8. Meting etiquette

9. Making presentations at a meeting

10. Negotiations

11. Customer service

12. Making travel arrangements

13. Company culture

14. Business in different cultures

15. Global trade

Литература по темите:

Taylor, J. & Zeter, J. Business English. Express Publishing

Средства за оценяване:

ТЕСТ

УСТЕН ИЗПИТ