MBAM025 Самостоятелна работа: Икономика за мениджъри

Анотация:

На базата на избрана след консултация с преподавателя тема съберете, анализирайте и обобщете информация под формата на проектна разработка, която трябва да представите на електронен носител в Мудъл.

Когато темата е посветена на управлението на дадена корпорация, работата трябва да отразява

историята на фирмата,

анализ на извършените промени и текущата управленска структура на фирмата,

характеристика на управленските методи и подходи, използвани от фирмата.

Задължително трябва да се анализира пазара (пазарите), на който фирмата оперира.

прочети още
Бизнес комуникации

Преподавател(и):

проф. Събина Ракарова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

• Анализ на потребителското поведение и на основните детерминанти на потребителското търсене от позициите на мениджъра ;

• Оценка на взаимовръзката между еластичността на търсенето и приходите на фирмата ;

• Взаимовръзката между технологичния избор и производствените разходи на фирмата;

• Оценка и сравнителен анализ на различни пазарни структури и на ефективността на ценообразуването, практиките на ценообразуването и ценовата стратегия на фирмата;

• Анализ на икономическата роля и политика на държавата по отношение на бизнеса;


Предварителни изисквания:
Проектната разработка трябва да бъде написана самостоятелно и да съдържа критичен подход към изучаваните литературни източници. Излагането на темата трябва да бъде конкретно, подкрепено с фактически данни, съпоставки, разчети, графики, таблици.

Разработката трябва да завършва с конкретни изводи.

Използваният от литературните източници материал трябва да бъде преработен, органически обвързан с избраната тема и представен със свои думи.

Работата е необходимо да бъде в обем от 13 до 15 стандартни страници.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Изисквания към структурата и съдържанието

Въведение

Разкриване на поставената цел и задачи. Кратко описание на отделните параграфи (глави), на използваната методика, на основните източници, използвани при написването на работата. Кратка характеристика на обекта на изследването.

Основна част

Първият параграф като правило има теоретичен характер. Излага се целенасочено и синтезирано теорията по темата, като се посочват по съответен начин информационните източници.

В следващия(те) параграфи се представят разглежданите в работа въпроси. Изложението трябва да бъде последователно, логично, конкретно.

Поднесеното съдържание не трябва да бъде преписано от първоизточниците, а да представлява самостоятелен критичен разбор на излаганите проблеми.

Разчетите и цифровата информация е препоръчително да бъде представена в аналитични таблици, графики и схеми.

Заключение

Аргументирани общи изводи и предложения.

Библиография

Списък на използваната и цитирана литература, съставен според българските стандарти.

Критерии за оценка

Дълбочина и пълнота, с които е разкрита темата, в т.ч. използване и цитиране на широк кръг информационни източници.

Логичност и свързаност на изложението.

Критично отношение към използваните източници.

Собствени мнения и изводи.

Спазване на изискванията за структуриране и оформяне.

Разработката трябва да бъде публично представена и защитена по предварително утвърден график чрез PowerPoint презентация, която се депозира при преподавателя.

Най-добрите разработки ще бъдат публикувани в сайта на департамент “Икономика и бизнес администрация

Литература по темите:

Основна литература:

С. Ракарова, Икономика за мениджъри, НБУ, 2008.

Managerial Economics, Dominic Salvatore, Harcourt Inc.,2001

Управленческая экномика, К.К. Сио, Инфра-М, 2000

Допълнителна литература

J. R. Davis, Semoon Cang, Principles of Managerial Economics, Prentice-Hall, 1986

М. Портър, Конкурентни предимства на нациите, изд. Класика и стил, 2004

Електронни ресурси

http://www.yahoo.com/Social_Science/Economics/

http://www.abcnews.go.com/secions/business/yourbusiness_subindex.html

http://www.stat.bg

http://www.econ.bg

Средства за оценяване:

Разработката трябва да бъде публично представена и защитена по предварително утвърден график чрез PowerPoint презентация, която се депозира при преподавателя.

Най-добрите разработки ще бъдат публикувани в сайта на департамент “Икономика и бизнес администрация”.