MBAM019 Икономика за мениджъри

Анотация:

Икономиката за мениджъри е концентрирана към прилагане на Икономическата теория, особено Микроикономиката, за практическо решаване на управленски проблеми и повишаване качеството на управленските решения

свързана е с разработване на решения за оптимално разпределение на ограничените ресурси между конкуриращи се начини на използване както в частния, така и в обществения сектор на икономиката.

прочети още
Бизнес комуникации

Преподавател(и):

проф. Събина Ракарова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Курсът има за цел да даде знания и практически умения за решаването на реални икономически проблеми, с които се сблъсква управлението на бизнеса и по конкретно:

• Анализ на потребителското поведение и на основните детерминанти на потребителското търсене;

• Оценка на взаимовръзката между еластичността на търсенето и приходите на фирмата;

• Взаимовръзката между технологичния избор и производствените разходи на фирмата;

• Оценка и сравнителен анализ на различни пазарни структури и на ефективността на ценообразуването, практиките на ценообразуването и ценовата стратегия на фирмата;

• Анализ на икономическата роля и политика на държавата по отношение на бизнеса;


Предварителни изисквания:
Микроикономика

Макроикономика

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Въведение в управленската икономика

Предмет на управленската икономика. Теория на фирмата. Трансакционни разходи. Методи на управленската икономика. Нови управленски методи за оптимизация.

2. Анализ на търсенето

Индивидуално и пазарно търсене. Еластичност на търсенето. Използване на еластичността при управленски решения.

3. Оценка и прогнозиране на търсенето

Маркетингов подход за оценка на търсенето. Оценка на търсенето чрез регресионен анализ. Прогнозиране на търсенето.

4. Анализ на производството и оценка на производствената функция

Оптимална комбинация на факторите. Възвращаемост от мащаба. Измерване на производствената функция. Иновация и глобална конкуренция.

5. Анализ на разходите и оценка на функцията на разходите

Функция на краткосрочните разходи. Функция на дългосрочните разходи. Икономии от мащаба на производството. Обучаващи криви. Оценка на функцията на разходите.

6. Печалба на фирмата

Концепции за печалбата. Теории за печалбата. Откупуване на фирмата. Оперативен ливъридж. Управление на печалбата.

7. Пазарна структура и ценообразуване

Пазарни структури и степен на конкурентност. Съвършена конкуренция. Конкуренция в условията на глобализация. Монопол. Монополистична конкуренция. Олигопол и стратегическо поведение. Сливания и поглъщания.

8. Практика на ценообразуването

Цели и методи на ценообразуване. Ценообразуване при производството на няколко продукта. Ценова дискриминация. Ценообразуване на равнището на средните разходи. Ценообразуване според прираста на разходите.

9. Икономическа роля на държавата

Ограничаване на пазарната мощ и недобросъвестната конкуренция. Външни ефекти и регулиране. Регулиране на обществените блага и услуги. Поведение на регулиращите органи. Тенденции за дерегулация и приватизация.

10. Дългосрочни инвестиционни решения на фирмата

Капиталово бюджетиране. Решения за финансиране. Решения за избор на насоки за инвестиране. Оценка на стойността на капитала. Оценка на инвестиционните потоци.

Литература по темите:

Основна литература:

Managerial Economics, Dominic Salvatore, Harcourt Inc.,2001

Управленческая экномика, К.К. Сио, Инфра-М, 2000

Допълнителна литература

J. R. Davis, Semoon Cang, Principles of Managerial Economics, Prentice-Hall, 1986

М. Портър, Конкурентни предимства на нациите, изд. Класика и стил, 2004

Средства за оценяване:

Студентите, които посещават редовно занятията, могат да бъдат освободени от изпит с текуща оценка, формирана по следния начин:

• контролни - две – всяко по 35% с оценка не по-малка от среден.

• разработване и защита на курсова работа 30% (по избрана след консултация с преподавателя тема от предметната област)