JRNB011 Комуникационни практики

Анотация:

Курсът включва в рамките на хорариума 30 часа, разделени както следва: 14 лекционни часа, 10 практически занимания, 4 часа дискусии и 2 часа работа в групи. Целта на семинарите е да се постигне затвърждаване на материала от теоретичната част в една по-свободна форма, чрез провокиране на индивидуалното мислене у студентите.

Лекционният курс си поставя за цел да предостави на студентите необходимата информация и знания за историческото развитие и основните модели на комуникационната теория и практика, медиите и връзки с обществеността, както и да формира у тях собствени нагласи и рефлекси в създаването и търсенето на подходящи спрямо заданията, целта и обстановката успешни практики.

прочети още
Кризисен мениджмънт и Интернет технологии

Преподавател(и):

проф. Росен Стоянов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти притежават:

1) знания:

• за съвременните комуникационни модели и теории и тяхното специфично приложение в практиката;

• за организацията, управлението и структурата на медийните индустрии, тяхната роля, зависимости и конфликтни зони в общественото пространство;

2) умения:

• за ръководство на самостоятелни структури в сферата на връзките с обществеността и медиите;

• за анализ и оценка на медийни конфликти, организиране на управлението на електронните медии и другите средства за масови комуникация.
Предварителни изисквания:
Студенти с интереси в областите на масовите комуникации, маркетинга, социологията, икономиката, визуалните изкуства.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Поява и развитие на масмедиите и масовото общество.

2. Възникване и развитие на информационното общество и глобализацията – същност, структура и значение. Характеристики и същност на отвореното общество.

3. Поява в древността и предистория на практиката убеждаваща комуникация.

4. Промяна на концепцията за съвременната публика – публично пространство и публична личност, публичност.

5. Презентации по задание. Семинарни занятия.

6. Презентации по задание. Семинарни занятия.

7. Определения за пропаганда, реклама, ПР.

8. Модерната комуникационна среда – киберпространството.

9. Модели за регламентация в сферата на комуникациите.

10. Общественото мнение. Модели и принципи на изследване.

11. Медиа-колониализъм.

12. Примери от българската медийна и комуникационна практика.

13. Стратегически мениджмънт, социална отговорност и други модерни практики.

14. Тенденции за развитие на комуникациите и комуникационните теории и пракики през 21 век.

15. Обобщение на лекционния курс.

Литература по темите:

Книги:

1. Стоянов, Росен К., 2009 – Конфликтен дискурс, масмедии и политика, София, НБУ

2. Стоянов, Росен К., 2011 – Медиа бележки, София, НБУ

Сборници:

1. Сборник, 6-та лятна школа по Връзки с обществеността, София, НБУ, 2004

2. Сборник, 7-ма лятна школа по Връзки с обществеността, София, НБУ, 2005

3. Сборник, 8-ма лятна школа по Връзки с обществеността, София, НБУ, 2006

4. Сборник, 9-та лятна школа по Връзки с обществеността, София, НБУ, 2007

5. Сборник, 12-та лятна школа по Връзки с обществеността, София, НБУ, 2010

6. Сборник, 13-та лятна школа по Връзки с обществеността, София, НБУ, 2011

Средства за оценяване:

2 курсови работи

Презентация в екип