RESB823 Стратегическо предвиждане, ранно предупреждение и управление на риска

Анотация:

В съдържанието на курса “Стратегическо планиране, ранно предупреждение и управление на риска” е включено структурирано и балансирано в теоретичен аспект и насочено към проблемите на практиката знание, даващо възможности за дефиниране и интерпретиране на теоретични концепции, свързани понятия, класификации, политики, процедури, модели, методи и инструменти, намиращи приложение в теорията и практиката на специалистите, занимаващи се с проблемите на стратегическото предвиждане, ранното предупреждение и управление на риска.

Целта на курса е формиране в студентите на достатъчни по обем, систематизирани и устойчиви знания и умения с практическа насоченост към формулиране и решаване на въпроси и проблеми на стратегическото предвиждане и управлението на риска.

Основните задачи пред обучението на студентите се определят като:

• задълбочено изучаване на основни, общоприети и иновативни теоретични концепции, политики, стратегии, подходи и процедури от теорията, занимаваща се и приложима към проблемите на стратегическото предвиждане, ранното предупреждение и управлението на риска.

• усвояване до степен на прилагане в практиката на приложни концепции, модели и методи за стратегическо предвиждане, ранно предупреждение и управление на риска.

Методологията на обучението по курса е съобразена с добрите практики и стандарти, а също така и с изискванията, валидни в НБУ. Обучението в рамките на курса е изградено на базата на принципа за системно и последователно запознаване с учебния материал в цикъл от лекции, презентации и провеждане на семинари и дискусии за усвояване на практико-приложни аспекти на получените знания. След изучаване на лекционния материал обучаемите анализират и прилагат конкретни модели и методи за решаване на професионално ориентирани казуси, свързани с приложенията на стратегическото предвиждане и управлението на риска. Обучаемите разработват писмена работа под формата на реферат или есе по теми и в съдържание, съгласувани с преподавателя и насочени към изследване на актуални въпроси (проблеми) на практиката, имащи отношение към тематиката на курса. Студентите участват в семинарите в ролята на дискутанти по предварително определени теми за дискусия или чрез презентиране на своите писмени работи.

прочети още
Кризисен мениджмънт и Интернет технологии

Преподавател(и):

проф. Венелин Георгиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- основни общоприети и иновативни теоретични концепции и специфични особености от теорията на стратегическото предвиждане, ранното предупреждение и управлението на риска;

- основни практико-приложни концепции, модели и методи за приложението в практиката на стратегическото предвиждане и управлението на риска.

2) могат:

- да разработват концептуални модели за извършване на стратегическо предвиждане и управление на риска;

- да прилагат на практика аналитични методи, процедури и мерки за стратегическо предвиждане, ранно предупреждение и управление на риска.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- в областта на понятията, с които борави теорията на сигурността (заплахи, уязвимост, опасност, риск, защита и т.н.)

- първоначални познания и практически умения за прилагане на аналитични методи, използвани в областта на управлението на риска и стратегическото предвиждане.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Същност, съдържание и предназначение на стратегическото предвиждане

2 Принципи, на които се базира стратегическото предвиждане

3 Методи, процедури и практики за стратегическо предвиждане

4 Принципи на сценарийното мислене като част от стратегическото предвиждане

5 Рамка за сценарийно планиране в интерес на стратегическото предвиждане

6 Технология за сценарийно планиране като инструмент на стратегическото предвиждане

7 Същност, съдържание и роля на ранното предупреждение

8 Теория, природа и същност на риска

9 Стандарти в областта на управлението на риска

10 Управление на риска

11 Анализ на алтернативи като инструмент на стратегическото предвиждане

Литература по темите:

1. Стратегическо предвиждане и управление на риска. София, Авангард, 2015

2. Георгиев В. Оценяване и управление на риска за сигурността. София, Авангард, 2015

3. Георгиев В. Планиране за способности на базата на сценарии. София, Авангард, 2014

4. Frederick S. Hillier. Principles of forecasting: A Handbook for Researchers and Practitioners. Kluwer Academic Publishers, 2001

5. Mark A. Moon. Seven Keys to Better Forecasting. 2005

6. J. Scott Armstrong. Standards and Practices for Forecasting. 2001

Средства за оценяване:

ПРОЦЕНТНО УЧАСТИЕ НА ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНА ОЦЕНКА

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ ФИНАЛЕН ИЗПИТ

ТЕСТ 25% 50% 50%

ТЕСТ 2 25%

ПРИСЪСТВИЕ/УЧАСТИЕ 25% 25%

ПОРТФОЛИО

УСТЕН ИЗПИТ 50%

РЕФЕРАТ/ЕСЕ 25% 25%

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ТЕКУЩА ОЦЕНКА:

Формира се от четири оценки получени от:

- два теста - за проверка на степента на усвояване на учебния материал, измерена по скала на базата на верните отговори на въпросите от теста;

- реферат/есе - за проверка на способностите на студентите да представят знанията си в писмен вид;

- присъствие и участие - за определяне на степента на активност на студентите при провеждане на формите за обучение в курса.