SECB824 Управление при кризи с невоенен характер

Анотация:

Курсът "Управление при кризи с невоенен характер " е с продължителност 30 учебни часа.

В лекционния курс се разглеждат основни въпроси, свързани с теорията за управление на кризи и нормативната база, регламентираща планирането и провеждането на операции по управлението на кризи с невоенен характер. Активните форми на обучение дават възможност за придобиване на умения за работа в сложна и многонационална среда. На тези занятия се следи за творческото прилагане на придобитите знания и развитие на аналитичното мислене и се провежда текущ контрол с цел осигуряване на ритмично овладяване на учебния материал. Курсът завършва със ситуационна игра.

Основна цел на курса: Формиране у студентите на систематизирани знания по въпросите на управление на кризи с невоенен характер, разглеждайки тези дейности в рамките на сложната обстановка и отношения и налагащата се необходимост от непрекъснато взаимодействие и координация между цивилни и военни структури.

Специфични цели:

1. Да се дадат базови знания на студентите в областта на управлението на кризи с невоенен характер.

2. Да се дадат знания на студентите за регламентиращите документи и теорията за планиране, организиране и провеждане на дейности по управление на кризи с невоенен характер.

3. Да се затвърдят знанията и създадат умения по организиране и провеждане на дейности по управление на кризи.

прочети още
Кризисен мениджмънт и Интернет технологии

Преподавател(и):

проф. Георги Бахчеванов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти притежават:

1) знания по: основи на " Управление при кризи с невоенен характер; Детайлите на теорията на кризисния мениджмънт, нормативната база, принципите и методите за ръководство и управление на системата;Реда за действие на органите и центровете за управление и на силите и средствата при различните етапи на ескалация на кризите.

2) умения по: планиране, организиране и провеждане на дейности по управление на кризи с невоенен характер; Да заемат експертни и ръководни длъжности в националната система за управление на кризи и в международни структури и организации;Да извършват консултантски услуги и участват при създаването, усъвършенстването и обсъждането на нормативната база касаеща управлението на кризи;Да преподават и развиват научна дейност в областта на кризисния мениджмънт;Да участват и ръководят преговори и посредничество при кризи от различен характер.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

" Международни организации - ООН, ОССЕ , НАТО и ЕС и връзките между тях

" Политическа и военна структура на НАТО и ЕС и основни концепции на НАТО и ЕС.

" В областта на общата теория на националната и международна сигурност;

" Базови знания в областта на естествените науки;

" Умения за анализ и оценка на средатаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Международни системи за управление при кризи (ООН; ОССЕ; НАТО и ЕС).

Национална система за управление при кризи.Национална система за ранно предупреждение

Системи за управление на кризи с невоенен характер.

Оценка на потенциалните опасности от кризи с невоенен характер

Мерки за предпазване от кризи

Планиране на евентуална криза

Разпознаване на кризата

Овладяване на кризата

Разрешаване на кризата

Овладяване на медиите

Поуки от опита

Представяне и дискусия по курсова работа

Посещение на национален или ведомствен ситуационен център.

Ситуационна игра за управление при кризи.

Литература по темите:

1. Доктрина за операции, различни от война. С., 2000;

2. Закон за управление при кризи;

3. Закон за отбраната и ВС на Република България;

4. Generic Crisis Management, 2002;

5. Военна доктрина на Република България. Кризи и конфликти, учебно пособие, Военна академия - 2002 г.

6. Годишник на Военна академия, материали от ВНК, април-2003 г.

7. OTAN - Bureau de l information et de la presse - 2001 Bruxelles, Belgium.

8. NATO Handbook - Brussel, 2000.

9. Въоръжените сили в демократичното общество, издателство на МО, Център за социологически изследвания.

10. Десет уроци за Европа, професор Поскал Фонте, Париж, 1999 г.

11. Военна стратегия на Република България, София - 2002.

12. Бяла книга на отбраната, София - 2002.

13. Доктрина за операции различни от война, София - 2000.

14. Методологические проблемъй военной теории и практике, Москва.

15. Съвременната наука и развитието на военното дело, София.

16. Система за национална сигурност на Република България, Военна академия.

17. Стратегия за сигурност на Република България, проект за обсъждане в Народното събрание.

18. Закон за защита при бедствия.

19. Закон за държавния резерв и военновременните запаси.

20. Концепция за участие на Република България с военни контингенти в операции зад граница.

21. Закон за местното самоуправление и местната администрация.

22. Меморандум за разбирателство между страните от Югоизточна Европа за превенция при бедствия (DPPI SEE) към Пакта за стабилност.

Средства за оценяване:

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ 20….... %

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ 40…... %

ДРУГИ - сит.игра …..40…..%