SECB620 Моделиране при управление на кризи

Анотация:

В курса МОДЕЛИРАНЕ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ при КРИЗИ се изучават две области на знанието. От една страна - процесът на управление при кризи и подпомагане на вземането на решения в този процес. От друга страна - методите за моделиране и средствата за симулационно моделиране в системите за управление при кризи. В него са включени: цели, задачи, принципи и функции на управлението при кризи, както и основни характеристики, етапи, изисквания и процедури. В рамките на приложението на моделиране и симулации за информационно осигуряване на процеса на вземане на решение и обучението се разглеждат основни методи за моделиране и системи за симулации.

Основни задачи:

"Изучаване на основни аспекти на процеса на управление при кризи;

"Запознаване с методология, средства и програмни среди за моделиране и симулации на системи за управление при кризи

Методология:

Обучението в курса е организирано в цикъл от лекции и провеждане на семинари за усвояване на получените знания. След изучаване на лекционните материали обучаемите развиват самостоятелно проблеми от тематиката на курса в реферати.

Курсът се състои от 30 академични часа и включва лекции, семинари и представяне на самостоятелни работи.

прочети още
Кризисен мениджмънт и Интернет технологии

Преподавател(и):

доц. Юлияна Каракънева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

подходи при планиране и управление на кризи;

информационно осигуряване при управление на кризи;

методи за моделиране, приложими за подпомагане на управлението на кризи.

2) могат да:

извършват анализ на кризисни ситуации и прогнозиране;

планират процедури за управление при кризи;

прилагат методи за подпомагане на информационното осигуряване на процеса на управление.


Предварителни изисквания:

Знания по проблемите на сигурността

Информационни технологииФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Управление на кризи и конфликти. Основни понятия

2.Информационно осигуряване на управлението при кризи

3.Планиране на управлението при кризи.

4.Процедури при управление на кризи

5.Модели и моделиране. Основни понятия.

6.Приложение на методите за моделиране в системите за отбраната и сигурността

7.Жизнен цикъл на моделите. Класификация

8.Елементи от теорията на вероятностите.

9.Имитационно моделиране

10.Приложение на методите на теорията на игрите при моделиране на конфликтни ситуации

11.Решаване на оптимизационни задачи с програмен продукт LINGO

12.Софтуер за моделиране. Универсални и специализирани езици

13.Симулации. Видове симулации

14.Обучение чрез симулации. Компютърно-подпомагани учения

15.Приложение на ситуационни игри при подготовката за операции за овладяване на кризи

Литература по темите:

Препоръчителна литература:

1.Low, Averill. Simulation Modeling and Analysis. 2000.

2.Dunnigan, J.F. Wargames Handbook, 2001.

3.DoD Training with Simulations Handbook. 2003.

4.Professional Wargames Page: StrategyWorld.com.

5.Бахчеванов, Г. и колектив, Управление при кризи и конфликти, Софтрейд, 2005.

6.Бахчеванов, Г. и колектив, Операции в отговор на кризи, Софтрейд, 2005.

Допълнителна литература:

1.Каракънева, Ю. Симулационни среди за мозелиране на операции. ВА "Г.С.Раковски", ИПИО, 2003.

2.Coppieters, D. Military Operational Requirements For Computer Assisted eXercises (CAX) in NATO. SAS-032, RTO-EN-017 Symposium on "Simulation of and for Military Decision Making", 2002.

3.NATO /PfP Distributed Simulation Report Prepared by The NATO Modelling and Simulation Group Modelling and Simulation Co-ordination Office Draft Working Document of 21 January 2003.

4.RTA NATO MODELLING AND SIMULATION GROUP/ Minutes PFP SESSION AT THE 10th NMSG BUSINESS MEETING held in Paris, France on 23 October 2002.

Средства за оценяване:

тестове - 60%

самостоятелна работа или дискусия - 40%