SECB602 Информационни системи в сигурността

Анотация:

Курсът "Информационни системи в сигурността" има за цел да създаде у студентите знания за приложението на информационните технологии в сферата на сигурността. Разглеждат се главните направления на използване на информационни системи за управление, същността и типовете информационни системи.Акцентира се върху решаващото значение на информационното превъзходство в сектора за сигурност и необходимостта от защита на информацията.

прочети още
Кризисен мениджмънт и Интернет технологии

Преподавател(и):

доц. Юлияна Каракънева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Особеностите на информационните системи в сигурността и отбраната;

Задължителните ограниченията свързани със сектора за сигурност.

2) могат:

Да участват в реализацията на малки проекти за информационни системи в сигурността и отбраната;

Провеждат самостоятелни анализи за развитието на информационните системи за сигурността и отбраната.


Предварителни изисквания:
Студентите следва да имат базисни познания по автоматизираните информационни системи, да са запознати с основни понятия от информатиката, както работата с локални мрежи и в Интернет.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Информационно общество (ИО) и информационни технологии (ИТ). Същност на ИО. Европейски инициативи за ИО. Български приоритети в ИО. Съвременни приложения на ИТ.

2.Същност, основни компоненти и базов механизъм на функциониране на информационните системи (ИС).

3.Класификация, и еволюция на ИС.

4.Представяне, съхранение и достъп до информация и знания (бази от данни, бази от знания) в отбраната и сигурността.

5.Информационна мощ. Ключови информационни технологии за сигурността.

6.Използване на информационната мощ при управление на сигурността.

7.Информационна война (ИВ). Същност и теории за ИВ. Аспекти и форми на ИВ.

8.Военни приложения на географските информационни системи (ГИС). Място на ГИС в C4I. Разработки на армиите от НАТО.

9.Разработки на ГИС за БА. ГИС за работа с оперативна картна обстановка.

10.АИС на ръководния състав на БА. Основни подсистеми и комплекси.

11.Модел за управление на ресурсите за отбрана. Същност и приложения.

12.Работа с електронни документи в системи за отбраната.

13.Системи за компютърно подпомагани учения (СКПУ).Технология за работа с моделите, интерфейса и базите от данни в СКПУ.

14.Информационна система за оперативен щаб. Същност и основни модули.

Литература по темите:

1.Каракънева,Ю., Киберсигурност - основни аспекти,АвангардПрима, 2013.

2.Павлов, Г., Защита на информацията,Университетско издателство "Стопанство", 2010.

3.Павлов, Г., К. Пудин, Информационна сигурност на организацията,Университетско издателство "Стопанство", 2011.

4.Радулов,Н., Разузнавателен анализ, АСИ Принт, 2013.

5.Семерджиев,Цв., Информационната войно, Софттрейд,2000.

6.Семерджиев,Цв.,Сигурност и защита на информацията, Класика Стил, 2007.

7.Стоянов, Б., Информационни системи, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2008.

8.Трудове на международна научна конференция "Наука, образование, сигурност", Департамент Национална и международна сигурност, НБУ, 2013.

9.Трудове на международна научна конференция, Департамент Национална и международна сигурност, НБУ, 2014.

Средства за оценяване:

тест 1 и тест 2 - 60%

реферат - 40%