MBAM012 Счетоводство

Анотация:

I. АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА:

Чрез изучаването на дисциплината Счетоводство, студентите придобиват знания за същността на счетоводството и счетоводната информация, за връзката му с основните функции на управлението на предприятието, за методите и техниките на създаване и използване на счетоводната информация, за нормативната уредба на счетоводството в България, както и за неговата организация в предприятията. Лекционният курс е разделен в следните два блока:

1. Обща теория на счетоводството. Целта му е студентите да придобият базисни знания за същността на счетоводството, счетоводните методи и организацията на счетоводството в предприятията.

2. Принципна методика за отчитане на счетоводните обекти. Целта му е студентите да придобият знания за счетоводното отчитане на активите, източниците на активи, собствения капитал и стопанските процеси в предприятието, без да се навлиза в подробности.

Получените знания представляват фундамент за по-задълбочено третиране на счетоводната материя след това по дисциплината “Счетоводство на стопанското предприятие”. Те ще дадат възможност на студентите да се развиват в своята професия като икономисти и да използват счетоводната информация в качеството си на стопански ръководители, собственици на предприятия /предприемачи/ или специалисти в различните сфери на икономиката.

прочети още
Бизнес комуникации

Преподавател(и):

доц. Станислава Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) Имат знания за същността на счетоводството, неговата методология, организация и нормативна уредба.

2) Могат да анализират и счетоводно да интерпретират стопанските факти, явления и процеси протичащи в предприятието, да оформят и обработват счетоводните документи, както и да анализират и използват счетоводната информация за управлението на бизнеса или за други цели.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Първи блок: Обща теория на счетоводството

Тема 1:

Същност, особености и задачи на счетоводството като информационна система. Счетоводството като управленска функция. Нормативна уредба на счетоводството в България. Потребители на счетоводната информация.

Тема 2

Предмет и обекти на счетоводството. Счетоводен баланс - съдържание и структура. Характеристика на активите, собствения капитал, пасивите, стопанските процеси и задбалансовите обекти. Видове балансови изменения. Показатели за анализ на финансовото състояние на предприятието.

Тема 3

Стопански операции. Отражение на стопанските операции върху счетоводния баланс - видове балансови изменения.

Тема 4

Метод на счетоводството - същност и елементи. Документиране на стопанските операции - същност и нормативни изисквания, видове счетоводни документи. Документооборот и съхранение.

Тема 5

Оценяването на стопанските операции като елемент на счетоводния метод - нормативни изисквания и видове оценки. Инвентаризиране - същност и начин на провеждане и документиране. Калкулирането като елемент на счетоводния метод.

Тема 6

Системата на счетоводните сметки като елемент на метода на счетоводството. Строеж и елементи на счетоводната сметка. Видове счетоводни сметки. Класификация на счетоводните сметки.

Тема 7

Примерен национален сметкоплан и индивидуален сметкоплан на предприятието. Двойното записване като елемент на счетоводния метод. Счетоводни статии - същност, видове и начин на съставяне. Кореспонденция на счетоводните сметки.

Тема 8

Текущо и периодично счетоводно отчитане. Синтетично и аналитично отчитане. Балансовото обобщаване като елемент на счетоводния метод. Оборотни ведомости - форма и начин на съставяне. Обобщаване и групиране на отчетната информация. Периодично счетоводно обобщаване. Годишен счетоводен отчет - същност, елементи и нормативни изисквания.

Тема 9

Организация на счетоводството. Последователност на отчетния процес. Технология на обработката на информацията. Счетоводен софтуер. Видове счетоводни регистри. Счетоводна политика - същност и елементи.

Втори блок - Принципна методика за отчитане на счетоводните обекти

Тема 10

Принципна методика за счетоводно отчитане на собствения и привлечения капитал на предприятието. Същност, формиране и отчитане на основния капитал на предприятието. Счетоводно отчитане на резервите и финансовите резултати на предприятието. Счетоводно отчитане на получените банкови заеми и др. пасиви.

Тема 11

Принципна методика за счетоводно отчитане на дълготрайните материални и нематериални активи - същност, класификация, придобиване, амортизиране и изваждане от употреба. Счетоводно отчитане на дълготрайните финансови активи /ДФА/ - същност, видове, оценяване, придобиване и изваждане от употреба. Отчитане на доходите от ДФА.

Тема 12

Принципна методика за счетоводно отчитане на разходите на предприятието. Същност и класификация на разходите. Счетоводно отчитане на разходите за дейността, финансовите и извънредните разходи.

Тема 13

Принципна методика за счетоводно отчитане на приходите на предприятието. Класификация на приходите. Счетоводно отчитане на приходите от дейността, финансовите и извънредните приходи.

Тема 14

Принципна методика за счетоводно отчитане на разчетите с персонала, съдружници /акционери/, подотчетни лица, контрагенти, бюджета, НОИ, НЗОК и др.

Тема 15

Периодично счетоводно обобщаване. Схема за формиране на цялостния финансов резултат на предприятието. Използване на информацията от ГСО за финансово-счетоводен анализ на предприятието - оценка на рентабилността, ефективността, ликвидността, финансовата автономност и финансовата структура.

Литература по темите:

1. Душанов И., Обща теория на счетоводството, “Ромина”, София, 2003г.

2. Динев М., Основи на счетоводството, “Тракия-М”, София, 2003г.

3. Начева Р., Обща теория на счетоводството, “Форком”, София 2003г.

4. Иванова Р., Тодоров Л., Финансово-стопански анализ, Тракия-М, София, 2008г.

Средства за оценяване:

ТЕКУЩ КОНТРОЛ: СЕМЕСТРИАЛЕН ИЗПИТ:

ТЕСТОВЕ /контролни/- 20% ПИСМЕН ИЗПИТ - 40%

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ

/РЕШАВАНЕ НА ЗАДАЧИ/ - 20%

КУРСОВА РАБОТА - 20%