CSTM020 Моделиране и фотореалистична визуализация

Анотация:

Курсът въвежда студентите в основите техники и особености на тримерната компютърна графика на основата на продукта 3DS MAX. Основна задача на курса е изучаването на методите за създаване и редактиране на обекти със сложна геометрична форма и йерархична структура и овладяването на принципите за визуализацията им с компютър. Дават ce необходимите сведения за методите за определане на видими линии и повърхнини, за описание на цветове и материали, за синтезиране на реалистични изображения, за добавяне на детаили върху повърхнините на обектите, както и методите за описание на гладки линии и повърхнини. Обсъждат се особеностите при моделирането и визуализацията на сложни обекти от областта на художествената графика и мултимедията.

Създават ce умения за самостоятелна разработка на проблеми за моделиране и визуализиране на сложни геометрични обекти чрез програмни системи за генериране на реалистични изображения (3D Studio Max ).

прочети още
Мултимедия и компютърна анимация

Преподавател(и):

гл. ас. Десислава Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- Основните понятия и термини на тримерната компютърна графика.

- Основните методи за реализация на тримерна компютърна графика:

2) могат:

- да моделират и текстурират сложни тримерни обекти на базата на фотография.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения по цветознание, основна компютърна грамотност, програми за растерна двумерна компютърна обработка.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Въведение в 3D Studio Max. Основни понятия и организация. Създаване и използване на базови геометрични форми – двумерни и тримерни.

2.Модификатори. Особености на използването в 3DS MAX. Транслатори. Сравнение между използване на модификатори и транслатори.

3.Въведение в създаването на материали.

4.Създаване и редактиране на фасетъчни геометрични модели (Editable Poly.

5.Създаване и редактиране на сплайнови модели (Surface, NURBS modeling).

6.Създаване и редактиране на модели на базата на криви на Безие (Patch modeling).

7.Осветление в 3DS MAX. Видове осветителни източници и тяхното използване. Сенки.

8.Фотореалистична визуализация.

9.Създаване и редактиране на материали.

Литература по темите:

Основни литературни източници:

1.Бел, Дж., 3D Studio Max R2.5. Софтпрес, 1999.2.Ted Boardman, 3ds max 7 Fundamentals, Peachpit Press, 2005

2. Владимир Верстак, 3ds Max 7, Секреты мастерства, Питер Пресс, 2005

3.Elliott, St., Ph. Miller. Inside 3D Studio Max. New Riders, 1996.

4.Hearn, D., M. Baker. Computer Graphics - C version, Second Edition, Prentice-Hall, 1997.

5.Foley, J., A. van Dam, S. Feiner and J. Hughes. Computer Graphics - Principle and Practice, Second Edition, Addison Wesley, 1990.

6.Kelly Murdock, 3DS MAX 7 Bible, Wiley Publishing,2005

Допълнителни литературни източници:

1.Д. Георгиева, Учебни материали по курса

2.www.render.ru

3.www.3dcenter.ru

4.www.3dtotal.com

5.www.3dkingdom.org

Средства за оценяване:

Задача за самостоятелна работа.

Курсова работа.