INFM013 Бази от данни и информационни системи

Анотация:

Основна цел на настоящия курс е да запознае студентите с принципите на базите от данни и свързания с тяхното управление софтуер. Той е с практическа насоченост като покрива теми, отнасящи се до моделирането и проектирането на бази от данни. Особено внимание се отделя на релационните системи и методите за осигуряване ефективна обработка на потребителски заявки. Студентите придобиват практически умения за проектиране на релационни бази от данни и разработване на съответните информационни системи.

Курсът е насочен към съставяне на работещи приложения на информационни системи - бази от данни - при използване на конвенционални продукти. Основава се основни принципни постановки от релационния модел на данните. Набляга се на етапите, принципите и подходите при моделирането на реални процеси в термините на релационна база от данни.

Курсът е в подготвителния блок на магистърската програма „ Софтуерни технологии в Интернет“ и е преназначен за студенти с бакалавърска степен различна от научна специалност „Информатика“.

Цели:

• да запознае студентите с основните понятия, свързани с информационните системи и с подходите за тяхното разработване;

• да създаде у студентите необходимия подход при съставяне на модел на данните за БД от релационен тип и последващо изграждане на информационна система

• да премине през всички етапи на проектиране на работеща информационна система;

• да осигури основа за решаване на специфични задачи при разработването на конкретни информационни системи;

• да разшири и задълбочи познанията на студентите в областта "бази от данни" (разработване на приложения от тип “база от данни”);

• да се разгледат и анализират примери за често срещани типични случаи, оформени като задание за разработка за всеки студент и разглеждани поотделно по време на занятията;

• да развие умения за работа в екип и документиране на софтуерни проекти.

прочети още
Мултимедия и компютърна анимация

Преподавател(и):

доц. Юлиана Пенева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• етапите и методите за информационно моделиране;

2) могат:

• да анализират, проектират и реализират проекти, свързани с различни предметни области.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• програмиране;

• операционни системи.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Характеристики на подхода “Бази от данни”. Основни задачи при изграждането на база от данни.

2.Моделиране на данните. Видове модели.

3.Основни структури и ограничения на релационния модел.

4.Релационни езици.

5.E-R моделиране.

6.Нормализация на данните.

7.Жизнен цикъл на приложение от тип “база от данни”. Фази при проектирането на бази от данни.

8.Информационни системи – основни понятия.

9.Класификация на информационните системи.

10.Моделиране при информационните системи.

11.Подходи за разработване на информационни системи.

Литература по темите:

1.Пенева Ю. Бази от данни – І част, II – издание, Регалия 6, 2005.

2.Ернандес М. Проектиране на бази от данни. СофтПрес, 2004.

3.Грубер М. Mastering SQL - професионално издание, СофтПрес, 2001.

4.Къминг А. Ръсел Г. SQL хакове: съвети и инструменти за изследвание на вашите данни, ЗеСТ Прес, 2008.

5.Elmasri R, Navathe S. Fundamentals of Database Systems, VIІ-th ed., Addison-Wesley, 2015.

6.Connolly T., Begg C. Database Systems a Practical Approach to Design, Implementation, and Management. Boston: Pearson, 2015.

7.Date C. An Introduction to Database Systems, VIII-th ed, Addison Wesley, 2004.

8.Garcia-Molina H.,Ullman J.,Widom J. Database Systems: The Complete Book, 2-nd ed. Prentice Hall, 2008.

9.Tivari S. Professional NoSQL, Wrox Press, 2011.

10.Teorey T et al. Database Modeling and Design: Logical Design, V-th ed., Morgan Kaufmann Publishers, 2011.

11.Hellerstein J.,Stonebraker M. Readings in Database Systems ,4th edition, MIT Press, 2005.

12.O’Brien J., Marakas G. Management information systems (10th ed.). McGraw Hill/ Irwin, 2010.

13.Curtis G. Business Information Systems, VІ-th ed., Prentice Hall, 2008.

14.Halpin T. Information Modelling and Relational Databases, II-nd ed. Morgan Kaufmann, 2008.

15.Laudon, K. C., & Laudon, J. P. Management information systems: Managing the digital firm (13th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. (2014).

Средства за оценяване:

Текущото оценяване се състои от два теста – всеки с тегло 50% от окончателната оценка.