CSTM013 Основни методи на тримерната компютърна анимация

Анотация:

•Курсът въвежда студентите в методите и особености на тримерната компютърна анимация на основата на продукта 3D Studio MAX.

•В курса се изучават възможностите за създаване компютърни анимации за нуждите на различни области (мултимедия, кино, телевизия, компютърни ефекти, компютърни симулации, компютърни игри).

прочети още
Мултимедия и компютърна анимация

Преподавател(и):

 Веселин Георгиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните понятия и термини на тримерната компютърна анимация.

• Основните методи и техники за реализация на тримерна компютърна анимация:

• Основните зависимости на създаваната анимация от типа на крайния носител

2) могат:

• да разбират тримерни компютърни анимации за различни класове сцени.


Предварителни изисквания:
Основни знания и умения по цветознание, основна компютърна грамотност, програми за растерни и векторни двумерни компютърни обработки, програми за тримерни моделирания.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Въведение в компютърната анимация. Основни понятия. Същност на процеса на създаване на тримерна компютърна анимация.

2. Работа с Track View. Анимиране на мащабиране и завъртане на обектите. Запис на анимация във видео файл.

3. Създаване на анимация чрез контролери - Path constraint, Noise position, Wavеform float..

4. Създаване на анимация чрез контролери - Link Constraint, Position List, LookAt Constraint. Поставяне на различни камери, движение на камера.Създаване на клип от няколко видео файла - Video Post.

5. Създаване на зависимост между анимационни параметри: Reactor Manager, Wiring parameters.

6. Анимация със системи от частици

7. Анимация на "меки обекти". Метаморфози.

8. Анимация на йерархични системи. Основни дефиниции. Права кинематика. Ограничения на наследяването на движенията.

9. Обратна кинематика (IK).

10. Създаване и използване на кости.

11. Анимация на персонаж с кости: създаване на кости, на управляващи обекти и привързване на костите към модела на персонаж.

Литература по темите:

1. В. Георгиев, Учебни материали по курса

2. Ted Boardman, 3ds max 7 Fundamentals, Peachpit Press, 2005

3. R. L. Derakhshani, D. Derakhshani, Autodesk 3ds Max 2012 Essentials, Sybex, 2011

4. M. Bousquet, M. McCarthy, 3ds Max Animation with Biped, New Riders, 2006

5. M. Bousquet, How to cheat 3ds Max 2011, Elsevier, 2011

6. K. Murdock, 3DS Max 2012 Bible, Wiley, 2011

7. Pete Draper, Deconstructing the Elements with 3ds Max, 3rd Edition, Elsevier, 2009

8. Foley, J., A. van Dam, S. Feiner and J. Hughes. Computer Graphics - Principle and Practice. Second Edition, Addison Wesley, 1990.

9. www.render.ru

10. www.3dcenter.ru

11. www.3dtotal.com

12. www.3dkingdom.org

Средства за оценяване:

Четири самостоятелни задачи.