CSTM305 Компютърен цветен дизайн и формообразуване

Анотация:

Курсът развива проблемите на цвета в процеса на художественото проектиране за сферата на графичния дизайн. Цвета в компютърната графика и дизайн представлява важен компонент в изграждането на композицията. Психофизиологическите аспекти на цвета намират своя израз в графичното оформление и имат точен адрес само чрез вярното им и задълбочено познание.

прочети още
Мултимедия и компютърна анимация

Преподавател(и):

проф. Румен Райчев  

Описание на курса:

Компетенции:

Въпросите са свързани с предпочитанията към цвета, взаимност на цветовите впечатления, асоциативен характер, символика и др., като средства и цели на художествения език в графичния идзайн.

Запознава студентите с общите принципи за цветно оформление на видео и печатни материали, както и със структурните закономерности при изграждането на пространствена композиция.
Предварителни изисквания:
Завършен бакалавърски курс на обучение.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Цветовите контрасти като средство за разработка на графични проекти

2.Значение на ахроматичния контраст в разработката на идейни проекти за графична информация. Знакови структури – принцип на построение

3.Контрасти в графичната информация като израз на въздействие – организация на визуалната графична среда

4.Фигура и стилизация – използване на графични изразни средства

5.Фигура и стилизация – пиктограма, знак и цвят

6.Сигнални цветове в графичната информация

7.Характерни цветови хармонични съчетания, като рекламни средства

8.Предпочитани и чувствени цветове, като формообразуващи фактори

9.Цвета като носител на взаимност на сетивните възприятия в графичния дизайн и реклама. Серия пиктограми за обществена среда

10.Символиката на цвета, като средство на графичния дизайн и визуалната информация в работна среда. Предупредителни знаци в работна среда

11.Цвета като средство за визуална информация в работна среда

12.Знакови средства и символични значения на цвета в дизайна

13.Цветовите зони и значение на цвета за визуалната информация в обществена среда

14.Реализация на художествения проект. Анализ на оптималния избор, като решение на цветовите и формообразуващи фактори

Литература по темите:

1.Райчев Р.,Синестезия на цветовите впечатления, Доклад на Международна конферениця “Bulcolor ‘99”

2.Педхем Ч. , Сондерс Дж. Возприятие света и цвета .“Мир” , Москва 1978

3.Агостоп Ж. , Теория цвета. “Мир” 1982

4.Измаилов Ч. А. , Соколов Е.Н. , Черноризов А. М., Психофизиология цветного возприятия. “МУ” Москва 1989

5.Волков Н.Н. , Цвет в живописи. “Исскуство” Москва 1984

6.Дьолакроа Й. , Дневник. “БХ” София 1980

7.Кандински В. , За духовното в изкуството. “Касталия” София 1995

8.Кандински В. , Точка и линия в равнината. “Касталия” София 1995

9.Да винчи Леонардо , Трактат за живописта. . “Касталия” София 1995

10.Райчев Р. , Някой основни проблеми от теорията на цветовете във връзка с обучението по изобразително изкуство. Проблеми на образованието по изкуствата и културата. София кн.4/1982

11.Райчев Р. , Опит за анализ на филосовско – естетическите възгледи за цвета, колорита и композицията в писмени сведения, програми и дневници на творци. Проблеми на изобразителното творчество. , кн.2 “Зограф” , 1997

12.Райчев Р. , Символика на цвета в изобразителното изкуство. Цвят и обучение. Межд. Конференция, Варна 1997

13.Райчев, Р., Цветовете в изкуството, ИК ЛИК , София, 2005

Средства за оценяване:

В оформянето на оценката участват два компонента: а) оценка на работите на студента в ателието; б) семестриален изпит.

Тежестта на отделните компоненти при формирането на оценката в проценти е както следва:

1.Оценка на разработения курсов проект на студента

2.Семестриален изпит

Ако студента е посещавал учебни занятия и има текуща оценки се освобождава от финален изпит

Ако студента има само една текуща оценка се явява на изпит с портфолио съдържащо всички учебни задачи за двукомпонентно оценяване

Ако студента не е посещавал учебни занятия, може да се яви на финален изпит с двукомпонентно оценявяне