CSTM035 Самостоятелна работа: Графичен дизайн

Анотация:

• В съвременния свят съществува огромно количество средства за информация и комуникация заливащи ни от медиите. Задачата на графичния дизайнер е да намери своето място всред атаката на медийния шум, така, че създадената от него визуална комуникация и реклама да бъде чута и видяна от масовия потребител и да изиграе своята роля

• Учебният курс дава възможност на студентите да се запазнаят с основните средства, посредством които създават различни изобразителни решения на дизайн продукти

• Те намират своята практическа реализация в общата теория на визуалната комуникация и формират професионалната култура на бъдещия дизайнер

прочети още
Мултимедия и компютърна анимация

Преподавател(и):

проф. Румен Райчев  

Описание на курса:

Компетенции:

Знаят практическото приложение на основните формообразуващи средства на дизайна

• Могат да реализират художествени графични проекти със специфична визуална характеристика за целите на рекламния графичен дизайн

• Могат да създават единно стилово художествено изпълнение на знаци за визуална информация с конкретна насоченост


Предварителни изисквания:
художествени умения и компютърна грамотност

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

• Теория на визуалната комуникация

• Гещалта като специфичен изобразителен подход в теорията на визуалната комуникация

• Запазен знак – лого: частите по отделно нямат общо, но събрани в композиция заедно се получава образ

• Плакат: цялото е различно от сумата на частите

• Буква, дума или изречение

• Създаване на образ, фигура или група фигури от модулни части

• Семиотиката – наука за знаците и символите

• Създаване на иконични знаци – стилизирани фигури наподобяващи това което означават

• Запазен знак – лого, стилизирано изображение с конкретна насоченост

• Плакат: обработкка на фотография, рисунка, образ

• Група стилизирани фигури

• Създаване на индексикални знаци – причинна или друга връзка с нещо, което можем да съобразим

• Запазен знак – лого, нещо в резултат от действие

• Плакат

• Буква, дума, заглавие

• Създаване на символни знаци – такива, които трябва да се заучават

• Лого

• Плакат

• Конструктивизъм – свързване на конфигурация от форми или визуално съчетание на различни части

• Плакат

• ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ: ПРОЕКТ ПО САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА

• Изпълнение на проекти на плакати за театрална постановка на принципа гещалт

• Изпълнение на проекти на фирмени плакати с търговска реклама на принципа гещалт

• Изпълнение на проекти на плакати на спортна тематика на принципа гещалт

• Изпълнение на проекти на рекламни плакати за спортни състезания с използвани принципа на иконичното изобразяване

• Изпълнение на проекти на плакати за филми с използване принципа на иконичното изобразяване

• Изпълнение на проекти на плакати на тема чистота на природната среда с използване принципа на индексикалните знаци

• Изпълнение на проекти на плакати за защита от бедствие с използване принципа на инденсикалните знаци

• Изпълнение на проекти на плакати за празнични събития с национално значение с използване на символни знаци

Литература по темите:

• Йончев,В., Шрифтът през вековете БХ София, 1964

• Макуейд,Д. Професионален дизайн на бизнес материали Изд. СофтПрес ООД, 2007

• Михайлов,И.,Предпечатна подготовка на Изд.”Асеневци” София 2010

• Райън,У., Коновър,Т. Графичната комуникация днес част І и част ІІ Изд. Дуо Дизайн ООД София 2002

Средства за оценяване:

Текущо оценяване на студента се извършва през семестъра върху част от поставената по самостоятелна работа задача

Ако студента е бил оценен с текущо оценяване и има добри оценки се освобождава от финален изпит

В случай, че има само една текуща оценка се явява на изпит с портфолио за финално оценяване