CSTM034 Самостоятелна работа: Въведение в мултимедийните технологии

Анотация:

•Основна задача на курса e усвояване на фундаментални понятия за използуването на мултимедийните системи и придобиване на навици за създаване на мултимедийни приложения в среда WINDOWS.

•Формират ce понятия за работа с TOOLBOOK. Дават ce необходимите сведения за някои основни класове алгоритми и структури данни. Разглеждат ce основните принципи на обектно ориентираното програмиране и реализацията им със средствата на езици от високо ниво (OPENSCRIPT).

•Обръща се специално внимание на моделирането, методиката и се създават познания за самостоятелно изграждане на интерактивен сценарий и неговата реализация.

прочети още
Мултимедия и компютърна анимация

Преподавател(и):

гл. ас. Йоана Минкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

•как да използуват на мултимедийните системи и как да създават мултимедийни приложения в среда WINDOWS; как да работят с TOOLBOOK;

•кои са и как да използват основни класове алгоритми и структури данни; основните принципи на обектно ориентираното програмиране и реализацията им със средствата на езици от високо ниво (OPENSCRIPT);как самостоятелно да изграждат и реализират интерактивен сценарий.

2) могат:

•да проектират и реализират интерактивни мултимедийни приложения, включвайки анимации, текст, графичен, аудио и видео материал; да предвиждат възможната реакция на потребителя и да направят избор за най-подходящите средства за навигация в приложението; самостоятелно да разработват на проблеми с езика от високо ниво OPENSCRIPT; да разработват приложения с обучителна цел, включващи тестов контрол на придобитите в приложението знания.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

•За работа в среда на WINDOWS, познания в областта на компютърните мрежи

•Познания и умения по обектно ориентирано програмиранеФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Въведение в мултимедията

2. Въведение в ToolBook

3. Графичен потребителски интерфейс на ToolBook

4. Създаване на книги и страници в ToolBook

5. Създаване на графични обекти в ToolBook

6. Работа с графични обекти в ToolBook

7. Работа с бутони в ToolBook

8. Добавяне на текст в ToolBook

9. Работа с полета за запис и горещи думи в ToolBook

10. Създаване на меню-списък и падащо меню

11. Добавяне на графики и изображения

12. Работа с мултимедия в ToolBook

13. Създаване на прозорци с изгледи

14. Работа с изгледи в ToolBook

15. Създаване на ленти с менюта в ToolBook

16. Редактиране на ленти с менюта чрез командите на OpenScript

17. Използване на ресурсите на Windows в ToolBook

18. Основи на OpenScript. Средства за създаване на скриптове на OpenScript. Йерархия на обектите в ToolBook. Избиране на обектите в скрипт

19. Данни в ToolBook

20. Оператори и команди в OpenScript

21. Управляващи структури и функции в OpenScript

22. Съобщения, обекти и техните свойства в ToolBook

23. Използване на Динамично свързани библиотеки (DLL) в ToolBook

24. Развитие на графичния потребителски интерфейс

Литература по темите:

1.Желев Г., Л. Димитров - Мултимедия с ToolBook, I и II части, Из-во “ЛиДик”, София, 2001 г..

2.Дамянова Т. - Мултимедия., Из-во “Информа”, София, 1996;

3. Желев Г. Ж. - Пpилoжениe нa Видеокомпютърните системи в образованието., Из-во Texникa, София, 1988;

4.Попов П. и др. - Памети с оптични дискове, Из-во Техника, 1988 г., С;

5.Сачкова Е. - Касетни видеомагнетофони, Из-во “Техника”, 1988, С.;

6.Лазаров С. - Електронна музика и синтезатори, Из-во “Техника” 1986,С.;

7.Aндреев С. и кол. - Звукови карти и файлови формати, Из-во“Mouse”, 1994, С.;

8.Рачев Б., Йорданова С., Наумов В. - Мултимедия и компресия на информация, Из-во МТ-МТ Прес, Варна, 1995;

9.Иларионов Р. - Компютърна периферия, Из-во “АлмаМатер”, Габрово, 1997 г,;

10.Вернер Ингенблек - Все о мультимедии, Из-во ‘BHV’, Киев, 1996г.;

11.Burger J. - The Desktop Multimedia Bible, Addison-Wesley Publishing Company, Reading, MA,1993;

12.Tway L. - Multimedia In Action, AP Profesional, London,1996;

13.Тей Воген – Мултимедия, практическое руководство, Попурри, Киев, 1997.

Средства за оценяване:

Разработване на проект.