CSTM031 Самостоятелна работа: Тримерно моделиране

Анотация:

Целта на курса е създаването на практически умения за използване на съвременни програмни продукти за моделиране и визуализация на тримерни геометрични обекти и изучаването на основни принципи и методи на компютърната графика. Подробно се разглеждат основни операции и техники за моделиране и редактиране на тримерни геометрични модели. Обсъждат се особеностите при визуализацията и практическото приложение.

прочети още
Мултимедия и компютърна анимация

Преподавател(и):

проф. Стоян Малешков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

основните принципи и методи на компютърната графика;

2) могат:

дa използват технологиите на компютърната графика за създаване,

редактиране и визуализация на сложни тримерни модели


Предварителни изисквания:
• Знаят базовите начините за описание на 2D геометрични примитиви

• Могат дa използват технологиите за растерна и векторна графикаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

• Основни функции на графична система за геометрично моделиране и компютърна графика на базата на AutoCAD.

• Изходни графични устройства - видове, принцип на действие, ограничения. Входни графични устройства - видове, принцип на действие, ограничения.

• Геометрични модели – видове, описание и представяне в компютъра.

• Основни операции и техники за редактиране на тримерни геометрични модели.

• Основни функции на пакет за интерактивна компютърна графика, примитиви, атрибути. Обработка на потребителските въздействия - основни режими и алгоритми. Графични стандарти.

• Координатни трансформации - транслация, мащабиране, ротация. Координатни трансформации чрез смяна на координатната система.

• Проекции - видове. Паралелна и перспективна проекция. Приложение при визуализацията на тримерни геометрични модели.

• Схеми за описание на сцена - цялостно описание на всеки обект от сцената и използване на блокове и копия. Йерархично описание на сцени. Описание и визуализиране на йерархията от обекти.

Литература по темите:

1. Записки от лекциите и презентационни материали в електронен формат.

2. Малешков, С., В. Георгиев, Компютърна графика и фотореалистична визуализация, учебник, издателско на НБУ, ISBN: 978-954-535-808-7, 2014.

3. Hearn, D., M. Baker. Computer Graphics - C version, Second Edition, Prentice-Hall, 1997.

4. Foley, J., A. van Dam, S. Feiner and J. Hughes. Computer Graphics - Principle and Practice, Second Edition, Addison Wesley, 1990.

5. Материали с описание на функциите, начина на работа и командите на системата за геометрично моделиране и компютърна графика AutoCAD например: Елън Финкълстийн. AutoCAD 14 Библия, Изд. Алекс Софт, София, 1999. (или по-нова версия на продукта)

Средства за оценяване:

Провеждане на текущия контрол: 3 практически задачи, разработвани по време на семестъра. Студентите, които са разработили и успешно са защитили практическите задачи се освобождават по тяхно желание от изпит и им се оформя оценка. Студентите се явяват на изпит, ако не са разработили и успешно защитили някоя от практическите задачи или желаят да повишат успеха си.