INFM033 Проект: Бази от данни

Анотация:

Самостоятелната работа представлява практическо продължение на обучението на студентите по INFM003 “Бази от данни и информационни системи”. На тях им се предоставя възможността за проверка на придобитите знания чрез:

1. Изготвянето на реферат. Студентите сами избират тема от областта “бази от данни” в зависимост от своите интереси. От преподавателя се получава помощ при избора на тема и оформянето целите на научното изследване. Рефератът следва да бъде в обем не по-малък от 15 страници, да съдържа подробна библиография и да отразява критичното мнение на студента по представяната тема.

ИЛИ

2. Изготвяне на оценъчно есе. Студентите следва да представят конкретен програмен продукт. В увода студентът представя оценяваните конкретни технологични решения (разработен софтуер). Определя и аргументира критериите за оценка на тяхната ефективност. Критериите трябва да бъдат ясни, логични, обосновани и приемливи. По правило те НЕ трябва да отразяват личната позиция на студента, а общоприетите подходи за оценка на обекта. В изложението се описва обектът на оценяване и се акцентира върху важни детайли. Това е необходимата информация, която ще убеди читателя да приеме представената от студента оценка (теза). Отделните параграфи в текста са подчинени на доказване на заявената теза. Своите аргументи студентът може да подкрепи с конкретни доказателства, включващи описания, илюстративни примери, факти, потребителски мнения и др. В заключението се прави обобщение на основните акценти в есето. Езикът и стилът са научни, безпристрастни, рационални. Допустимо е при оценяването на определени обекти да се внесе елемент на лично отношение, но то не трябва да влияе върху убедителността на използваните аргументи. Есето следва да бъде в обем не по-малък от 8 страници.

Цели:

Разширяване на практическите умения и получените знания по бази от данни.

прочети още
Мултимедия и компютърна анимация

Преподавател(и):

доц. Юлиана Пенева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите да имат знания и/или умения:

• програмиране;

• операционни системи.


Предварителни изисквания:
Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• да работят с конкретна релационна СУБД

2) могат:

• да разработят проект, реферат или оценъчно есе самостоятелно.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

3. Примерни теми:

Реферати: възможни направления за избор на конкретна тема

1. Области на приложение на технологията “бази от данни”.

2. Методи за управление на едновременния достъп.

3. Сравнителен анализ на софтуер от тип “обектно-ориентирани СУБД”.

4. Сравнителен анализ на софтуер от тип “обектно-релационни СУБД”.

5. Web като платформа за приложение на базите от данни.

6. Подходи за интегриране на базите от данни и Web.

7. Мултимедийни бази от данни.

8. Мобилни бази от данни.

9. Увод в datawarehousing.

10. Архитектура на Datawarehouse.

11. Средства за работа с Datawarehouses.

12. Datamining и извличане на знания.

13. XML и технологията “бази от данни”

14. СУБД от корпоративен клас (Oracleр DB2, Microsoft SQL,......)

15. Управление на ресурса “данни”.

16. Основни характеристики на конкретна СУБД - по избор

17. Управление на транзакции в конкретна СУБД - по избор.

18. Защита на данните в СУБД Oracle, DB2……

Литература по темите:

1. Пенева Ю. Бази от данни – І част, II – издание, Регалия 6, 2005.

2. Ернандес М. Проектиране на бази от данни. СофтПрес, 2004.

3. Грубер М. Mastering SQL - професионално издание, СофтПрес, 2001.

4. Къминг А. Ръсел Г. SQL хакове: съвети и инструменти за изследвание на вашите данни, ЗеСТ Прес, 2008.

5. Димитров В. Текстови бази от данни. Сиела, 2004.

6. Elmasri R, Navathe S. Fundamentals of Database Systems, VI-th ed., Addison-Wesley, 2011.

7. Connolly T., Begg C. Database Systems, 5-th ed., Addison-Wesley, 2010.

8. Date C. An Introduction to Database Systems, VIII-th ed, Addison Wesley, 2004.

9. Garcia-Molina H.,Ullman J.,Widom J. Database Systems: The Complete Book, 2-nd ed. Prentice Hall, 2008.

10. Tivari S. Professional NoSQL, Wrox Press, 2011.

11. Teorey T et al. Database Modeling and Design: Logical Design, V-th ed., Morgan Kaufmann Publishers, 2011.

12. Hellerstein J.,Stonebraker M. Readings in Database Systems ,4th edition, MIT Press, 2005.

Средства за оценяване:

няма