CSTM004 Въведение в мултимедийните технологии

Анотация:

• Основна задача на курса e усвояване на фундаментални понятия за използването на мултимедийните системи и придобиване на навици за създаване на мултимедийни приложения в среда WINDOWS.

• Формират ce понятия за работа с TOOLBOOK. Дават се необходимите сведения за някои основни класове алгоритми и структури данни. Разглеждат се основните принципи на обектно ориентираното програмиране и реализацията им със средствата на езици от високо ниво (OPENSCRIPT).

• Обръща се специално внимание на моделирането, методиката и се създават познания за самостоятелно изграждане на интерактивен сценарий и неговата реализация.

прочети още
Мултимедия и компютърна анимация

Преподавател(и):

проф. Господин Желев  д-р
гл. ас. Йоана Минкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• как да използват на мултимедийните системи и как да създават мултимедийни приложения в среда WINDOWS; как да работят с TOOLBOOK;

• кои са и как да използват основни класове алгоритми и структури данни; основните принципи на обектно ориентираното програмиране и реализацията им със средствата на езици от високо ниво (OPENSCRIPT);как самостоятелно да изграждат и реализират интерактивен сценарий.

2) могат:

• да проектират и реализират интерактивни мултимедийни приложения, включвайки анимации, текст, графичен, аудио и видео материал; да предвиждат възможната реакция на потребителя и да направят избор за най-подходящите средства за навигация в приложението; самостоятелно да разработват на проблеми с езика от високо ниво OPENSCRIPT; да разработват приложения с обучителна цел, включващи тестов контрол на придобитите в приложението знания.


Предварителни изисквания:
• За принципа на действие на компютърни периферни устройства

• За структурата и действието на техническото осигуряване на мулти- и хипермедиините системи

• По обектно ориентирано програмиранеФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Въведение в мултимедията. Въведение в ToolBook. Графичен потребителски интерфейс на ToolBook

Създаване на книги и страници в ToolBook. Създаване на графични обекти в ToolBook.

Работа с графични обекти в ToolBook.

Работа с бутони в ToolBook

Добавяне на текст в ToolBook

Работа с полета за запис и горещи думи в ToolBook

Създаване на меню-списък и падащо меню

Добавяне на графики и изображения. Работа с мултимедия в ToolBook

Създаване на прозорци с изгледи. Работа с изгледи в ToolBook

Създаване на ленти с менюта в ToolBook. Редактиране на ленти с менюта чрез командите на OpenScript.

Използване на ресурсите на Windows в ToolBook

Основи на OpenScript. Средства за създаване на скриптове на OpenScript. Йерархия на обектите в ToolBook. Избиране на обектите в скрипт

Данни в ToolBook. Оператори и команди в OpenScript

Управляващи структури и функции в OpenScript. Съобщения, обекти и техните свойства в ToolBook

Използване на Динамично свързани библиотеки (DLL) в ToolBook. Развитие на графичния потребителски интерфейс.

Литература по темите:

1. Желев Г., Л. Димитров - Мултимедия с ToolBook, I и II части, Из-во “ЛиДик”, София, 2001 г..

2. Дамянова Т. - Мултимедия., Из-во “Информа”, София, 1996;

3. Желев Г. Ж. - Пpилoжениe нa Видеокомпютърните системи в образованието., Из-во Texникa, София, 1988;

4. Лазаров С. - Електронна музика и синтезатори, Из-во “Техника” 1986,С.;

5. Aндреев С. и кол. - Звукови карти и файлови формати, Из-во“Mouse”, 1994, С.;

6. Рачев Б., Йорданова С., Наумов В. - Мултимедия и компресия на информация, Из-во МТ-МТ Прес, Варна, 1995;

7. Иларионов Р. - Компютърна периферия, Из-во “АлмаМатер”, Габрово, 1997 г,;

8. Вернер Ингенблек - Все о мультимедии, Из-во ‘BHV’, Киев, 1996г.;

9. Burger J. - The Desktop Multimedia Bible, Addison-Wesley Publishing Company, Reading, MA,1993;

10. Tway L. - Multimedia In Action, AP Profesional, London,1996;

11. Тей Воген – Мултимедия, практическое руководство, Попурри, Киев, 1997.

Средства за оценяване:

Реферат - 50%

Мултимедийно приложение - 50%