EEKM007 Самостоятелна работа: Физика

Анотация:

Целта е възлагане на студентите на разработването на самостоятелна работа по физика с цел прилагане на усвоените от лекционния курс знания в областта. При отбора на учебния материал (1) е заложно ядро от основните научни факти, закони и теории, представянето на които е илюстрирано с множество примери и задачи. При това (2) е обърнато достатъчно внимание на методи за решаване на задачи, характерни за всички видове научни и инженерни дейности.

прочети още
Екологични експертизи и контрол

Преподавател(и):

проф. Цветан Георгиев  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: Основни понятия и природни закони относно (1) движенията и строежа на телата и веществата, (2) методите на изследванията на природата, като при това имат доизграден научен светоглед, отхвърлящи мистицизма и суеверията;

2) могат: Да решават практически задачи, вкл. основни задачи по метеорология и геофизика


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Студентите трябва да имат основни знания и умения по математика и физика в рамките на гимназиалните курсове по тези предметиФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Основни задачи по механика

2 Основни задачи по термодинамика

3 Основни задачи по трептения и вълни

4 Основни задачи по електрично поле и прав ток

5 Основни задачи по магнитно поле и променлив ток

6 Основни задачи по атоми и ядра

7 Представяне на реферат по физика

Литература по темите:

Препоръчителна литература:

Основи на физиката (за Биологическия ф-т на СУ), Част І и II.

Максим Максимов, изд. Булвест, 2000

Физика (за студенти по фармация),

Марин Маринов, изд. Фарадей, 2004

Записки на преподавателя в електронна форма

Задачи, теми и указания от преподавателя в електронна форма

On-line източници на информация: Интернет

Средства за оценяване:

Решаване на задачи - 60 %

Устно изложение и участие в дискусии - 40 %