EEKM001 Химия

Анотация:

Анотация

Формиране на основни знания в областта на химията с оглед разбирането и усвояването на химични и биологични дисциплини на различни програми в базовата и бакалаварската степен на специалността екология и опазване на околната среда, като:

- физикохимия;

- биохимия;

- биотехнология;

- боология;

- екология;

- биологични основи на поведението биогеохимия;

- замърсяване на околната среда;

- пречистване на флуиди и твърди отпадъци;

- почвознание;

- физиология;

- психология и др.

прочети още
Екологични експертизи и контрол

Преподавател(и):

проф. Вилма Стоянова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Завършилите курса студенти трябва да

1). Знаят:

- Свойствата на биогенните елементи и техните съединения;

- Най-често употребяваните торове в селското стопанство;

- Процесите, които протичат при изветряването на скалите и образуването на почвата;

- Състава на съединенията, които разрушават озоновия слой.

2). Могат:

- Да приложат знанията си при опрадаляне на най-често срещаните замърсители на въздуха, почвата и водите;

- Да са готови за изучаването на методите за пречистването им.


Предварителни изисквания:
Да имат знания по химия от гимназиалния курс.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Мястото на химията в науките за природата. Химични елементи. Произход. Разпространение. Редки и разсеяни елементи. Биогенни и микроелементи. Прости вещества и химични съединения. Основни типове неорганични съединения. Номенклатура.

2. Дисперсни системи. Видове. Истински разтвори. Свойства на разредените разтвори. Дифузия, осмоза. Дисоциация на електролитите. Водороден експонент. Буфери.

3. Кислород. Разпространение. Алотропни форми. Свойства. Озон. Биохимично значение на кислорода и озона.

4. Водород. Разпространение. Произход на Вселената. Свойства. Вода. Твърдост на водата.

5. Азот. Свойства. Оксиди и хидроксиди. Амоняк. Азотни торове. Кръговрат на азота и значението му за живота на Земята. Атмосфера. Зони на атмосферата. Озонов слой.

6. Въглерод. Особености на въглеродния атом. Оксиди на въглерода. Свойства. Въглеродна киселина.

7. Фосфор. Свойства. Разпространение. Фосфорни киселини. Фосфорни торове.

8. Сяра. Оксиди. Сяроводород. Сярна киселина. Свойства.

9. Калий и натрий. Калций и магнезий. Желязо. По-важни съединения. Силикати.

10. Въглеводороди. Видове. Наименования.

11. Производни на въглеводородите. Общ преглед. Наименования. Хидроксилни, карбонилни и карбоксилни производни. Мазнини.

12. Високомолекулни съединения Полимери. Определение и класификация; Основни понятия; Класификации, морфология; Фазово състояние и фази; Видове и приложения

13. Нуклеинови киселини. Видове, получаване, химични свойства и приложение. Пурин, пиримидин и техни производни влизащи в състава на нуклеиновите киселини (аденин, гуанин, урацил, тимин и цитозин) – получаване и специфични свойства.

14. Въглехидрати. Защитни групи използвани при химичния синтез на въглехидрати. Ортогоналност в гликозидния синтез. Гликозидни донори и гликозидни акцептори. Директно активиране и активиране в пространството при получаване на гликозиди. Специфични ензими намиращи приложение във въглехидратния синтез

15. Методи за определяне и анализ на органични съединения

Литература по темите:

Основна литература

Учебни материали в Мудъл

Допълнителна литература

1. Петров, Г. Органична химия, Университетско издателство “Св. Климент Охридски“, София 1996

2. Киркова, Е. Обща химия,Университетско издателство “Св. Климент Охридски“, София 2001

3. Лазаров, Д. Обща и неорганична химия, Университетско издателство “Св. Климент Охридски“, София 2000

Забележка! Посочената литература е препоръчителна, а не задължителна.

Средства за оценяване:

Текущо оценяване

T1 - Тест (от 2 до 6)

T2 - Реферат (от 2 до 6)

ТО - Крайна оценка от текущо оценяване (от 2 до 6). Оценка може да се въведе при въведени минимум 2 текущи оценки.

Оценяване от изпит

И1 - Тест (от 2 до 6)

И2 - Реферат (от 2 до 6)

ИО - Крайна оценка от изпит (от 2 до 6). Оценка може да се въведе при въведени минимум 2 форми на оценяване на изпита.

Смесено оценяване

СмО - Крайна оценка от текущо оценяване и изпит (от 2 до 6). Оценка може да се въведе при въведени минимум 1 текуща оценка и 1 оценка от изпит.

Окончателна оценка (за изпитния протокол)

ОкО - Оценка в изпитния протокол (от 2 до 6). Прехвърля се автоматично от предходна крайна оценка.

Оценка "Слаб" не участва при формиране на крайна оценка.