BCRM639 Проект: Търговска кореспонденция на фирма

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА:

Курсът е самостоятелна работа по предварително зададени теми.

Аспекти при формиране на оценката:

- участие в дебат по време на семинарите;

- реферат върху текст от посочената библиография по въпроса;

- резултат от тест, проведен по време на семестъра;

- изпитен резултат.

Основната цел на курса е да формира у студентите навици за писмена комуникация в и устна сферата на бизнеса, необходима за изграждането им в качеството на филолози с руски език, за успешна професионална реализация.

прочети още
Бизнес комуникации

Преподавател(и):

доц. Татяна Фед  д-р
доц. Ирина Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• и различават основните видове писмена и устна бизнес комуникация

• начините на създаване на писмени репродуктивни текстове и писма и да водят разговор

2) могат:

• да разбират аудиотекст от бизнес характер;

• да четат текст, съдържащ лексика от икономически характер;

• да продуцират и репродуцират писмени текстове, актуални за професионална бизнес-дейност;

• да общуват свободно в писмена и устна форма.


Предварителни изисквания:
Базисно ниво на владеене на руския език

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тематичен план

І. Обща част /адаптационна/.

1. Презентация на фирмата. (Дата и място на основаване. Статут на фирмата. Дейност. Финансово състояние. Юридически адрес.)

2. Реклама. (Видове реклама. Промоция на стоки и услуги. Езикови средства за въздействие на аудиторията. Лексика и синтаксис на рекламните обяви.)

3. Пазар, борса, търг. (Пазарни отношенния. Маркетинг. Активно въздействие върху потребителското търсене. Дъмпинг. Цени. Видове борси.)

4. Финансова дейност. (Брокери. Инвестиции. Гаранции. Акции. Търговски сделки. Арбитраж. Банки. Данъци.)

ІІ. Общуване в писмена форма.

5. Обикновена бизнес кореспонденция. (Молба, съобщение, покана, благодарност, съпроводително писмо, писмо-подтвърждение, телеграма, телекс, факс.)

6. Запитване.

7. Оферта.

8. Договор.

9. Рекламация.

10. Новата бизнес терминология.

ІІІ. Устна бизнес комуникация.

11. Запознанство. (Първата среща на деловите партньори. Ситуация на летището, на гарата, в офиса, в хотела.)

12. Делови срещи. Бизнес контакт.

13. Предварителна уговорка на деловите срещи.

14. Телефонен разговор.

15. Делова беседа.

Литература по темите:

Препоръчителна литература:

1. Деловое общение на русском языке. Т. 1- 6, С., 1994.

2. Жуковская Е.Е., Леонова Э.Н., Мотина Е.И. Русский язык /курс для бизнесменов/. М., 1993.

3. Журавлев А.П., Павлюк Н.А. Деловой человек читает по-русски. М., 1993.

4. Колтунова М.В. Деловое письмо: Что нужно знать составителю. М., 1999.

5. Соловьев Э.Я. Современный этикет. Деловой протокол. М., 1999.

6. Цонева А. И др. Русский язык для студентов Экономического университета. Варна, 1994.

7. Янкова Л., Николаева Т., Георгиева И. Русский язык в мире бизнеса. С., 1997.

Русско-болгарский и болгарско-русский экономический словарь. М., 1990.

Периодични издания: "Коммерсант", "Итоги", "Деловой мир", "Аргументы и факты", "Деньги", "Бизнес-контакты".

Средства за оценяване:

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ

ТЕСТ

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50%