BCRM408 Самостоятелна работа: Анализ на чужд пазар чрез интернет

Анотация:

студентите да получат необходимите знания за същността на маркетинговите проучвания и анализи.

В логическа последователност и обвързаност се изясняват следните основни въпроси: Същност и съдържателна характеристика на маркетинговото проучване. Стратегии и методи за събиране на данни.Същност и видове извадки. Измерване, измервателни скали, видове въпроси и разработване на въпросник.Полева работа по събиране на данни. Обработка и анализ на данните.Представяне на резултатите от маркетинговото проучване. Формиране на правилен избор на маркетинговото проучване и видове проблеми.Приложение на маркетинговото проучване в практиката и тренинг на придобитите знания и умения.

прочети още
Бизнес комуникации

Преподавател(и):

доц. Надежда Димова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

да имат основни познания в областта на маркетинга
Предварителни изисквания:
да имат основни познания в областта на маркетинга.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1) Същност и съдържателна характеристика на маркетинговото проучване. Стратегии и методи за събиране на данни.

2) Същност и видове извадки. Измерваване, измервателни скали, видове въпроси и разработване на въпросник.

3) Полева работа по събиране на данни. Обработка и анализ на данните.

4) Представяне на резултатите от маркетинговото проучване. Формиране на правилен избор на маркетинговото проучване и видове проблеми.

5) Приложение на маркетинговото проучване в практиката и тренинг на придобитите знания и умения.

Литература по темите:

1. “Journal of marketing”,2002-2006

2. “Jornal of Marketing Research”,2005-2006

3. “Marketing and Research today”2004-2006

4. “European Journal of Marketing”2006

5. D.Cravens,Ch.Lamb, Strategic Marketig Management: Cases and Applications, 5th ed, Irwin,2002

6. Желев, С., “Маркетингови изследвания за маркетингови решения”,2001

7. Узунова, Ю., „Приложни маркетингови изследвания”,1995

8. Узунова, Ю., „Стратегическа маркетингова активност”,2005

Периодични издания: сп. Мениджър, сп. Алтернативи, сп. Икономика, в-к Капитал, в-к Пари, European Journal of Marketing; International Marketing Review; Journal of Marketing ( American Marketing Association); Journal of Strategic Marketing; Marketing Intelligence and Planning; International Journal of Research in Marketing; Journal of Euromarketing; Journal of Marketing Management (Charterd Institute of Marketing); Journal of Marketing Management (Marketing Management Association), електронни списания и др.

Средства за оценяване:

казус, анализ