MBAM034 Самостоятелна работа: Теория на пазарната икономика

Анотация:

Рефератът представлява кратко излагане на дадени проблеми или идеи, съдържащи се в един или няколко източника. Писането на реферат има за цел да създаде умения:

за синтезиране на информация от многобройни източници и извличане на ключови компоненти;

за анализ и обобщаване на идеи чрез прилагане на рационални методи за работа с писмени информационни източници.

За рефериране трябва да подберете не по-малко от 3 източника (статии, студии, доклади и др., публикувани в научни списания или сборници през последните пет години.

Темата на реферата трябва да бъде съобразена с темите и проблемите, съдържащи си в програмата на курса.

На базата на избрана след консултация с преподавателя тема съберете, анализирайте и обобщете информация под формата на реферативна разработка, която трябва да представите в електронен формат и да въведете в MOODLE.

Подготвената по работата PowerPoint презентация също трябва да бъде въведена в електронната платформа и представена и защитена на занятие според предварително определен график от преподавателя.

прочети още
Бизнес комуникации

Преподавател(и):

проф. Събина Ракарова  д-р
проф. Стефан Стефанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Оформление на реферата

Титулна страница

Съдържание (план)

Литература – библиография.

Критерии за оценка

Общи

дълбочина и пълнота, с които е разкрита темата;

логичност и свързаност на изложението;

точност (прецизност) при излагане съдържанието на първоизточниците;

спазване на изискванията за структуриране и оформление на реферата.

Въведение

обосновка на избора и актуалността на темата, обосновка на връзката със съдържанието на курса;

точност при формулиране на целите и задачите на първоизточниците;

Основна част

структуриране на материала;

отделяне в текста на основни понятия и термини и правилното им тълкуване;

наличие на данни и примери, илюстриращи теоретичните положения.

Заключение

точност на изводите;

наличие на собствено мнение.

Рефератът трябва да бъде предаден не по-късно от предпоследната учебна седмица.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Работа трябва да бъде написана самостоятелно и да съдържа критичен подход към изучаваните литературни източници. Излагането на темата трябва да бъде конкретно, подкрепено с фактически данни, съпоставки, разчети, графики, таблици.

Разработката трябва да завършва с конкретни изводи.

Използваният от литературните източници материал трябва да бъде преработен, органически обвързан с избраната тема и представен със свои думи.

Работата е необходимо да бъде в обем от 15 до 20 стандартни страници.

Литература по темите:

Коландър, Дейвид Основи на икономиката : Т. 2. : Микроикономика

Манлиев, Георги Микроикономика : Принципи, механизми, приложение

Сотирова, Екатерина Микроикономика : Сборник от задачи и тестове

Йотова, Лилия Икономикс : Ч. 1 : Въведение и микроикономикс

Фишър, Стенли Икономика : Основи на микро- и макроикономиката

Hyman, David N. Modern microeconomics : anlysis and applications

Bronfenbrenner, Martin Microeconomics

Hyman, David N. Microeconomics

Wonnacott, Paul Microeconomics

Ракарова С., Стефанов Ст. Принципи на макроикономиката, НБУ, 2011

Коландър, Дейвид Основи на икономиката : Т. 1. : Макроикономика

Савов, Стоядин Петков Макроикономика

Сотирова, Екатерина Макроикономика : Сборник от задачи и тестове

Йотова, Лилия Икономикс : Ч. 2 : Макроикономикс

Фишър, Стенли Икономика : Основи на микро- и макроикономиката

Средства за оценяване:

Самостоятелната работа трябва да бъде качена в МУДЪЛ, където ще бъде оценена предварително. Окончателната оценка се поставя след лична беседа и защита на представената позиция.