MBAM001 Теория на пазарната икономика

Анотация:

Курсът е предназначен за студентите с неикономическо образование в магистърските програми на департаментите „Икономика“ и „Администрация и управление”. Включва теми, запознаващи студентите с основните концепции, принципи и терминология на Макроикономиката и Микроикономиката. Акцентира се също върху практическата приложимост на придобитите знания и в частност – върху специфичните проблеми, характерни за развитието на българската икономика в условията на прехода към пазарно стопанство. Целта е студентите да получат необходимата подготовка за изучаване на другите икономически курсове в магистърските програми.

Студентите ще бъдат запознати с основните източници на икономическа и статистическа информация, както и с начините за работа с тях, включително – с публикациите на Евростат, Националния статистически институт, БНБ, Световната банка, Международния валутен фонд, Европейската банка за възстановяване и развитие и др. Ще бъдат посочени и релевантни уеб-сайтове в Интернет.

прочети още
Бизнес комуникации

Преподавател(и):

проф. Събина Ракарова  д-р
проф. Стефан Стефанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните принципи и концепции на микроикономическата и макроикономическата теория;

• източниците на литературни и статистически данни, необходими за осъществяването на икономически проучвания и анализи;

2) могат:

• свободно да боравят с фундаменталния концептуален и терминологичен арсенал на икономическата теория и да го прилагат активно в обучението си по другите икономически дисциплини, включени в учебната програма;.

• коректно да анализират състоянието, тенденциите и перспективите в развитието на българската и световната икономики.


Предварителни изисквания:
Не са необходими специални знания, защото това е първи и базисен икономически курс за студентите.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

I раздел: Макроикономика

1. Въведение в макроикономиката – предмет, цели, задачи, методология. Макроикономически въпроси и проблеми. Политически цели и макроикономически политики. Макроикономическата система и нейните компоненти.

2. Измерване на съвкупния продукт и доход. Брутен вътрешен продукт (БВП) и методи за неговото измерване - производствен, разходен, доходен. Други измерители на икономическата активност – брутен национален продукт, чист национален продукт, национален доход, разполагаем доход. Номинален и реален БВП. Дефлатор на БВП.

3. Диаграма на кръговия поток на разходите и доходите в националната икономика. Приспадания и добавки в кръговия поток. Макроикономическо равновесие.

4. Съвкупно търсене AD и факторите, които го детерминират. Крива на AD и нейният отрицателен наклон. Неценови фактори, въздействащи върху съвкупното търсене. Съвкупно предлагане АS и факторите, които го детерминират. Неценови фактори, въздействащи върху съвкупното предлагане. Крива на съвкупното предлагане. Краткосрочно и дългосрочно равновесие в модела AD-AS.

5. Бизнес цикъл и неговите фази. Теории за икономическия цикъл.

6. Заетост и безработица – основни понятия. Аналитични показатели за икономическа активност. Видове безработица. Потенциален БВП. Отклонения на произведения от потенциалния БВП. Икономически растеж – източници и фактори. Закон на Оукън.

7. Колебания на цените – инфлация, дефлация, дезинфлация. Индекс на потребителските цени. Видове инфлация и нейното отражение върху икономиката. Зависимост между инфлация и безработица – краткосрочна и дългосрочна крива на Филипс.

8. Пари и банки. Пари – функции, видове, измерване на паричната маса. Финансови пазари и посредници. Инструменти на паричния и капиталовия пазар. Търговски банки – създаване на пари. Влияние на търговските банки върху бизнес цикъла.

9. Парична политика на централната банка. Инструменти на паричната политика – операции на открития пазар, сконтова политика, регулиране на задължителните минимални резерви. Експанзивна и рестриктивна парична политика. Паричният съвет в България – особености, структура и функции.

10. Фискална политика - същност и видове. Вградени стабилизатори и тяхното въздействие върху бизнес цикъла. Структурен и цикличен дефицит на държавния бюджет. Проблеми и ограничения при провеждане на фискална политика. Държавен дълг. Координация на фискалната политика в рамките на Европейския съюз.

II раздел: Микроикономика

11. Икономическата теория – предмет, структура, методология и инструменти на анализа. Основни икономически проблеми. Граница на производствените възможности. Икономически избор и алтернативни разходи.

12. Пазарното търсене и неговите детерминанти. Закон за търсенето. Крива на търсенето и причини за нейното преместване.

13. Пазарното предлагане и неговите детерминанти. Закон за предлагането. Крива на предлагането и причини за нейното преместване.

14. Пазарно равновесие. Отражение на промените в търсенето и предлагането върху пазарното равновесие. Пазарното равновесие в текущ, краткосрочен и дългосрочен период. Еластичност на търсенето и предлагането. Видове еластичност. Държавна намеса в ценообразуването на пазарите

15. Теория за търсенето и потребителски избор. Бюджетно ограничение. Ефект на заместването и ефект на дохода. Обща и пределна полезност. Закон за намаляващата пределна полезност. Правило за оптимизиране на покупките. Потребителско равновесие. Чиста изгода за потребителя (потребителски излишък).

16. Теория за пазарното предлагане. Икономически и счетоводни разходи. Счетоводна, нормална и икономическа печалба. Производство и разходи. Краткосрочен и дългосрочен период на производството. Постоянни и променливи разходи. Видове печалба. Излишък на производителя.

17. Съвършена конкуренция. Предпоставки. Фирмено поведение в краткосрочен и дългосрочен план при съвършена конкуренция. Оценка на съвършената конкуренция.

18. Несъвършена конкуренция. Видове. Разлика между съвършена и несъвършена конкуренция. Чист монопол. Фирмено поведение при чист монопол. Естествен монопол. Ценова дискриминация и държавна намеса при монопол. Монополистична конкуренция. Олигопол и видове олигополни структури.

19. Сравнителен анализ на поведението на фирмата в условията на съвършена конкуренция, монополистична конкуренция, олигопол и чист монопол.

20. Пазар на производствените фактори – особености. Пазар на земята. Пазар на труда. Капиталов пазар.

21. Ефективност на конкурентните пазари. Пазарни дефекти и държавна намеса в икономиката. Публични блага.

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

• Сотирова, Е. и Л. Йотова. Принципи на микроикономиката. Издателство на НБУ, София, 2008 г.

• Ракарова, С. Пътеводител по микроикономика. Издателство на НБУ, София, 2014 г.

• Ракарова С. и Ст. Стефанов. Принципи на макроикономиката. Издателство на НБУ, София, 2012 г.

• Ракарова С. и Ст. Стефанов. Пътеводител по макроикономика. Издателство на НБУ, София, 2014 г.

Средства за оценяване:

50% тест по микроикономика

50% тест по макроикономика