BUTB205 Култура и изкуство в туризма

Анотация:

Култура и изкуство в туризма е курс, който поставя основата на обучението в областта на културния туризъм. Предоставя на студентите базови знания за културата, изкуството и техният синтез и използване в туризма.

прочети още
Управление на туризма

Преподавател(и):

гл. ас. Владимир Димитров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• съдържанието на ключови термини, понятия и инструментариум, използвани в областта на изкуствознанието и културния туризъм;

• факторите, обуславящи и насочващи към развитието на туризма;

2) могат:

да осмислят и да боравят свободно с възприетите в изкуствознанието понятия, категории, теории и концепции, които да прилагат адекватно в обучението си и практиката в областта на туризма;

да анализират, създават и презентират самостоятелно научно-популярни изкуствоведски текстове, които да аргументират и защитават, коректно използвайки различни информационни източници;

да използват придобитите теоретични знания за анализ и интерпретация на състоянието и тенденциите в областта на културния туризъм в национален и световен мащаб.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Въведение в проблематиката на курса

2. Поклонничеството и началото на туризма

3. Средновековното изкуство и съвременната му употреба в туристическата индустрия

4. Наследството на Ренесанса в контекста на туристическата индустрия

5. Посещение на музейна сбирка

6. Манастирите в България - центрова на духовност, изкуство и туризъм

7. Българското възраждане – един неусвоен ресурс в туризма

8. Следосвобожденската архитектура

9. Тоталитарното изкуство, неговите паметници и перспективите в туризма

10. Историческите места

11. Поклоннически маршрути в България

12. Съвременното изкуство и туризма

13. Туристическата индустрия в помощ на наследството в риск

14. Посещение на паметник на културата

15. Заключителна лекция

Литература по темите:

Гомбрих, Ер. Изкуството и неговата история. С. Български художник, 1992

Кларк, К. Цивилизацията, С., 1977

Бротън. Дж. Ренесансът

Шедьоври на световните музеи. С., Абагар холдинг, 1995.

Средства за оценяване:

Присъствие и участие

Изготвяне на беседа

Изготвяне на проект

Презентация