BUTB201 Въведение в икономиката на туризма

Анотация:

Курсът е предназначен за студентите в базово ниво на бакалавърската програма. Изучава се сектора на туризма от икономическа перспектива. Курсът включва въпроси: както определя търсенето и предлагането на туристически услуги, ползи и разходи при развитието на туризма за местната общност; конкуренция на туристическия пазар; оценка на икономическия ефект от туризма на местно, национално и международно ниво; външни ефекти от туристическия бизнес.

Целта е:

Курсът има за цел да предостави необходимите знания и инструменти за прилагане на основните икономически принципи и закономерности в туристическия бизнес и за оценка на икономическия ефект и принос на туризма на местно, национално и международно ниво.

прочети още
Управление на туризма

Преподавател(и):

доц. Стефан Стефанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) имат знания за:

• Основните принципи, концепции и терминология в областта на микроикономическата теория и тяхното приложение при анализа на туристическия бранш;

• Източниците на информация за основните икономически процеси и явления в туристически сектор.

2) могат:

• Да оценяват как икономическите фактори влияят върху туристическата индустрия;

• Да анализират механизмите и факторите, които определят търсенето и предлагането на туристически услуги;

• Да оценяват приноса в икономиката на туристическата индустрия;

• Да оценяват положителните и отрицателните икономически ефекти от туризма.
Предварителни изисквания:
Няма.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Икономическата наука и туристическата индустрия. Икономически избор и алтернативна цена. Микроикономика и макроикономика – значение, обхват и аспекти в туристическия бизнес (преки и косвени ефекти, заетост, „внос и износ“ на туристически услуги).

2. Теорията за търсене и предлагане. Фактори на търсенето и предлагането. Еластичност. Приложение на теорията за търсенето и предлагането към процесите за вземане на решения в бизнеса.

3. Макроикономически проблеми и политики. Потребление и спестявания. БВП – значение, методи за измерване, място на туристическия сектор в БВП. Фискална и парична политика – ефекти върху бизнес средата. Платежен баланс.

4. Ресурси в туризма. Детерминанти на търсенето и предлагането на туристически услуги. Закономерности в търсенето на туристически услуги. Макроикономически фактори за търсенето за туристически услуги.

Еластичност на търсенето на туристически услуги и ефекти върху поведението на туристическите компании.

5. Микроикономически основи на поведението на потребителите на туристически услуги. Полезност на туристическите блага.

6. Пазарна структура и конкурентност на туристическия бранш. Монопол, олигопол, монополистична конкуренция в туризма. Ефекти върху конкуренцията.

7. Оценка на приноса на туристическата индустрия в икономиката: на национално ниво (държавна политика, ефект на туризма върху икономическия растеж - мултипликатор; икономическа политика за насърчаване на растежа и сектора на туризма), на местно ниво (създаване на работни места, местен туристически бизнес)

8. Роля на туризма за българската икономика – тенденции, проблеми, перспективи

Литература по темите:

Основна литература

Е. Сотирова, Л. Йотова, Принципи на микроикономиката, Изд. “Нов български университет, С., 2008.

С. Ракарова, Ст. Стефанов, Принципи на макроикономиката, Изд. „Нов български университет“, София, 2012.

Записки от лекциите.

Презентации в електронната система Moodle.

Допълнителна литература

С. Фишър, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи, Икономика. Основи на микро- и макроикономиката, Изд. “Отворено общество”, С., 1997.

Икономикс, колектив, Издание “Тракия-М”, С., 1998.

Clement Tisdell, Handbook of Tourism Economics: Analysis, New Applications and Case Studies. World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2013.

John Tribe, The Economics of Recreation, Leisure and Tourism, Forth Edition, Elsevier Ltd., 2011.

Средства за оценяване:

Тест: 50%

Реферат и презентация: 50%