BUTB200 Правни регулации в туризма

Анотация:

• Да покаже фундаменталната роля на правото за уреждане на обществените отношения,свързани с управлението, регулирането и контрола върху туристическите дейности ,туристическите организации и услуги

• Да запознае студентите с действащата правна регламентация и нейните изисквания за започване на делова активност в сферата на туризма

• Да създаде умения студентите да се ориентират в новостите на правната регламентация

прочети още
Управление на туризма

Преподавател(и):

 Росица Цанкова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще

1) знаят:

Постановките на основните нормативни актове, регламентиращи туристическата дейност-Закон за туризма и издадени подзаконови нормативни актове

Кои нормативни актове от различни клонове на правото имат значение за регулиране на определени аспекти от туристическите отношения

Предвидените санкции при нарушаване правилата на икономическия живот

2) могат:

Да разсъждават и да се изразяват чрез юридически понятия

Да боравят с нормативен материал , да извличат необходимата информация от него и да актуализират знанията си в бъдеще

Да използват знанията си за постигане на конкретгни цели и решаване на казуси


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Основни знания за правото като наука и за наличието на правила, които регулират поведението на участниците във важни обществено-икономически отношения.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1) Правни норми и субективни права. Юридически актове. - 2 уч.ч.

2)Общи положения за субекти на правото Субекти на туристическото право.

Правни форми за осъществяване на стопанска дейност в туризма

Понятие за търговец. -2 уч.ч.

3)Видове търговци-Едноличен търговец, търговски дружества, обединения на търговци- консорциум и холдинг, търговци публични предприятия.

Нормативна уредба на кооперациите и гражданските дружества.-2 уч.ч.

4)Нормативна уредба на туризма в Република България. Източници на туристическото право. Приложими разпоредби от Търговския закон в сферата на туризма във връзка с търговска несъстоятелност и ликвидация. Характеристика на производствата - 2 уч.ч.

5)Закон за туризма. Общи положения. Държавна политика в областта на туризма. Органи за управление на туризма- 2 уч.ч.

6) А.Туристическо райониране - общи положения .

Б.Туристически сдружения- понятие, видове, нормативна уредба. В.Туристически информационни центрове. - 2 уч.ч.

7)Правни изисквания за извършване на туроператорска и туристическа агентска дейност : Условия и ред за извършване.

Застраховка „Отговорност на туроператора“.-2 уч.ч.

8)Общи положения за договорите като източници на облигационни отношения.

Правни изисквания към организирани групови и индивидуални туристически пътувания с обща цена.- 2 уч.ч.

9)Провеждане на тест № 1 - 2 уч.ч.

10)Правни изисквания за извършване на хотелиерска и ресторантьорска дейност.

Категоризиране на туристическите обекти – нормативна база ,обекти, подлежащи на категоризиране, категоризиращи органи, процедура по категоризиране . - 2 уч.ч.

11) Условия за предоставяне на спа и уелнес услуги . Сертифициране на балнеолечебни,спа, уелнес и таласотерапевтични центрове.

Правни изисквания към екскурзоводи, планински водачи и ски учители.

Ски писти – видове , обезопасявене, предоставяне на туристически услуги.

Плажове – видове, ползване и обезопасяване.- 2 уч.ч.

12) 1.Единна система за туристическа информация. Национален туристически регистър.

2.Преглед на основни подзаконови актове,регламентиращи туристическата дейност. 2 уч.ч.

13) Юридическа отговорност – понятие, основания за реализиране. Видове юридическа отговорност.

Общи положения за административно-наказателната отговорност.- 2 уч.ч.

14) Контрол в областта на туризма.

Административно-наказателни разпоредби в Закона за туризма. -2 уч.ч

15) Провеждане на тест №2 - 2 уч.ч.

Литература по темите:

Основна

Закон за туризма

Допълнителна

Михайлов, М., Стратегическо управление на туризма. Трето допълнено и преработено издание. Издателство на НБУ 2015

Шишков А. , Туристическо право , Идея , Стара Загора 2000

Цанков В., Правна уредба на туризма в България, Сиела 2009

Средства за оценяване:

тест №1 и тест №2