VIPB063 Рисуване на облечена полуфигура

Анотация:

• Курсът има за цел да продължи работата със студентите в усвояването на основните принципи, техники и изразни средства, които се използват в рисунката. Той ги подготвя за решаването на основните композиционни, конструктивни, пластични и пространствени проблеми при рисуването на човешката полуфигура (седнала до под коленете) от натура.

• Последователността от по-прости към по-сложни задачи, правилното им поставяне и повторението им до пълното овладяване на даден проблем са важно условие за успеха в етюда по рисуване.

• Изпълняват се линеарни или обемно-пластични рисунки с максимална насоченост за изобразителна изразителност на обекта.

• Поставянето на специфични задачи има за цел както овладяване на основните изразни средства, така и развиване на композиционен усет и естетически вкус.

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

преп. Станимир Божилов  
доц. Ралица Мирчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) Да знаят:

• класическите пропорции на човешката фигура, както и видовете изменения, които са в резултат на движението им;

• анатомичните и пластични особености на мъжката и женска фигура седнала поуфигура

2) Да могат:

• да построяват анатомично и перспективно правилно човешка фигура;

• умения да :създават изображения в различни рисунъчни техники;

• да владеят и подбират най-подходящите изразни средства за реализирането на задачи, свързани с рисуването.


Предварителни изисквания:
• Да имат интерес към пластичните изкуства и материали, необходими за работа.

• Основни понятия по рисуване, перспектива и анатомияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Човешка глава. Поместване, пропорции и конструктивен анализ на глава от натура – перспективни особености при отделните положения, връзка между глава, врат и раменен пояс – конструктивна роля на колонната сянка и тоналната й градация за изразяване на близки и отдалечени обемни форми.

Етапи и последователност в работата по изграждане на етюд от натура.

Конструктивно-аналитично построяване на полуфигура от натура – мъжка или женска – пропорции и движение

Анатомичен анализ и характеристика на формата при седналата полуфигура.

Поместване, конструиране и пропорции и на седнала полуфигура. Търсене на силует, използване на оси на симетрия, напречни оси, перспективни изменения на големите обеми, и конструктивно свързване на детайлите във фигурата.

Анатомичен и обемно-пластичен анализ на формите и елементите в модела. Начини за изразяване на различните материи и ролята на дрехите за подчертаване конструкцията и обема на тялото.

Ръце в полуфигурата- конструиране и пластично изграждане

Развитие на проблема в седнала цяла облечена фигура – опорни точки и движение, поставяне на видове обеми върху фигурата.

Анализ и възрастова характеристика на модела, степенуване на плановете и извеждане на център в етюда. Използване на класически образци за пример на възрастови деформации.

Ролята на изразните средства за изразяване на: обем и материя. Начини на моделиране с различни материали и техники – елементи на светлосянката. Проблема за драпериите. Материалност.

Стилизиране и деформиране при натурното рисуване.

Пропорции на тялото при различни възрасти.

Портретност. Анализ на детайлите и връзката им с цялата форма.

Артистични рисунки - авторски почерк

Семестиален конферанс

Литература по темите:

Основна литература:

• Амбруш Виктор, „Как да рисуваме човешката фигура”, Алианс – 1997г.

• Бамес, Годфрид. Човешкото тяло. София: Труд , 2000

• Кирчев, Христо. Атлас – Глава: Анатомия, мимика, пластика. София:. Нар. просв. , 1985.

• Русский рисунок ХІІІ-ХХ в. издательство Аврора

• Соловьсв, А. М. и др. Учебна рисунка./А.М. Соловьов, Г.Б. Смирнов и Е.С. Алексеева. София: Наука и изкуство, 1967

• Станев, Александър. Рисуване за средните училища. . София: Просвета, 1991.

• Станев, Александър. Рисуването. София: Наука и изкуство, 1992.

• Сто години Национална художествена академия. София: Нац. худож акад., 1996..

• Художествена академия: Юбил. сб. София: Бълг. худож., 1984

• Чоканов, Кръстю. Пластична анатомия. София: Наука и изкуство, 1994

• Чуховски, Петър. Рисунката – същност и проблематика. София: Изкуство”, 1972.

• Цонев, Кирил. Технически наръчник на художника. София: Наука и изкуство, 1957. 210 с. : с ил.

• Borgman, Harry. The illustrator’s guide to pen and pencil drawing technique. New York: Watson-guptill publications, 1989.

• Burne Hogarth. Drawing Dynamic Hands.– Издательство АТС, 2001

• Burne Hogarth - Drawing the Human head

• Civardi, Giovanni. Drawing Portraits Faces And Figures. 2002

• Watson, E. W. The art of pencil drawing. New York: Watson-guptill publications, 1985.

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50 %

ПРИСЪСТВИЕ И УЧАСТИЕ 25 %

КОНФЕРАНС 25 %