BUBB201 Принципи на макроикономиката

Анотация:

Курсът обхваща основните принципи, концепции и терминология в областта на макроикономическата теория и управлението на националното стопанство. По-конкретно, включва:

• измерителите на макроикономическата активност, цикличността в нейната динамика, проблемите на заетостта и безработицата;

• колебанията на цените и тяхното въздействие върху икономическата активност;

• модела на съвкупното търсене и съвкупното предлагане; факторите, детерминиращи тяхната динамика; условията за постигане на краткосрочно и дългосрочно макроикономическо равновесие;

• взаимодействието на търсене и предлагане на паричния и финансовия пазари; ролята и функциите на финансовите посредници;

• паричната политика на централната банка; особеностите, структурата и функциите на паричния съвет в България;

• съдържанието, видовете, ролята и значението на фискалната политика и механизмите за нейната координация в рамките на Европейския съюз;

• особеностите на макроикономическата политика в отворена икономика; функциите на паричния съвет като автоматичен стабилизатор на икономиката.

Курсът е предназначен за студентите в бакалавърските програми, предлагани в департамент „Бизнес администрация“ на Нов български университет. Има за цел да въведе студентите в основните концепции и аналитични методи на макроикономическата теория и да разкрие техните възможности за анализ и обяснение на явленията в националното и глобалното световно стопанство, с акцент върху съвременните икономически процеси и политики в Р. България.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество

Преподавател(и):

доц. Стефан Стефанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните принципи, концепции и терминология в областта на макроикономическата теория;

• източниците на аналитична и статистическа информация за макроикономическите процеси и явления;

• съдържанието и инструментите на макроикономическата политика и тяхното въздействие върху бизнес средата и поведението на стопанските субекти;

2) могат:

• да използват придобитите теоретични знания за анализ и интерпретация на състоянието и тенденциите в реалната икономика;

• критично да оценяват съдържанието и инструментите на икономическата политика в условия на засилваща се глобална взаимозависимост на националните стопанства и да формират и аргументират собствени позиции по насоките за нейното подобряване;

• бързо да се ориентират в противоборството на съвременните макроикономически парадигми и да отстояват принципите на устойчивото икономическо развитие в национален и глобален мащаб;

• свободно да боравят с богатия концептуален и терминологичен арсенал на макроикономическата теория и да го прилагат активно в обучението си по другите икономически дисциплини, включени в учебната програма.


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да са усвоили успешно материала от курса по Микроикономика.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Въведение в макроикономиката – предмет, цели, задачи, методология. Макроикономически въпроси и проблеми. Политически цели и макроикономически политики. Макроикономическата система и нейните компоненти.

2. Измерване на съвкупния продукт и доход. Брутен вътрешен продукт (БВП) и методи за неговото измерване - производствен, разходен, доходен. Други измерители на икономическата активност – брутен национален продукт, чист национален продукт, национален доход, разполагаем доход. Номинален и реален БВП. Дефлатор на БВП.

3. Равновесие в макроикономиката – класически и кейнсиански подходи. Съвкупни разходи и съвкупен продукт (кейнсиански опростен модел). Равновесие в опростения модел. Разходен (инвестиционен) мултипликатор.

4. Модел на разходно равновесие при участие на държавата. Модел IS-LM. Анализ на равновесието чрез подхода «добавки/изземвания». Мултипликационни ефекти на фискалната политика. Теория на лихвения процент. Равновесие в модела IS-LM и макроикономическа политика.

5. Съвременен модел на съвкупното търсене и съвкупното предлагане. Изходни предпоставки на модела. Кейнсиански и монетарен подход към макроикономиката.

6. Съвкупно търсене AD и факторите, които го детерминират. Крива на AD и нейният отрицателен наклон. Неценови фактори, въздействащи върху съвкупното търсене.

7. Съвкупно предлагане АS и факторите, които го детерминират. Неценови фактори, въздействащи върху съвкупното предлагане. Крива на съвкупното предлагане.

8. Краткосрочно и дългосрочно равновесие в модела AD-AS. Шокове на съвкупното търсене и съвкупното предлагане.

9. Бизнес цикъл и неговите фази. Теории за икономическия цикъл.

10. Заетост и безработица – основни понятия. Аналитични показатели за икономическа активност. Видове безработица. Отклонения на произведения от потенциалния БВП. Икономически растеж – източници и фактори. Закон на Оукън.

11. Колебания на цените – инфлация, дефлация, дезинфлация. Индекс на потребителските цени. Видове инфлация и нейното отражение върху икономиката. Зависимост между инфлация и безработица – краткосрочна и дългосрочна крива на Филипс.

12. Пари и банки. Пари – функции, видове, измерване на паричната маса. Финансови пазари и посредници. Инструменти на паричния и капиталовия пазар. Търговски банки – създаване на пари. Влияние на търговските банки върху бизнес цикъла.

13. Парична политика на централната банка. Инструменти на паричната политика – операции на открития пазар, сконтова политика, регулиране на задължителните минимални резерви. Експанзивна и рестриктивна парична политика. Паричният съвет в България – особености, структура и функции.

14. Фискална политика - същност и видове. Вградени стабилизатори и тяхното въздействие върху бизнес цикъла. Структурен и цикличен дефицит на държавния бюджет. Проблеми и ограничения при провеждане на фискална политика. Държавен дълг. Координация на фискалната политика в рамките на Европейския съюз.

15. Макроикономическа политика в отворена икономика. Национални икономически цели. Ефекти на фискалната и паричната политика в условия на фиксиран и плаващ валутен курс. Паричният съвет във функцията на автоматичен стабилизатор на икономиката.

16. Семинар № 1: „Глобалната финансово-икономическа криза от 2008 - 2012 г. – същност, причини, измерения”.

(Обхваща учебния материал в теми 8, 9, 10 от конспекта по Макроикономика).

Основни въпроси за обсъждане: причини за възникване на кризата - дерегулиране на финансовия сектор и „финансиализация” на икономиката на САЩ и другите високо развити държави; финансови иновации на фондовия пазар в САЩ и тяхното разпространение в световната икономика; сравнителен анализ на Голямата депресия (1929 – 1933 г.) и глобалната финансово-икономическа криза от 2008 – 2012 г.

17. Семинар № 2: „Развитие на кризисните процеси в световното стопанство - регионални и национални особености и специфични черти”

(Обхваща учебния материал в теми 8, 9, 10 от конспекта по Макроикономика).

Основни въпроси за обсъждане: либерализация на световните капиталови потоци; глобализация на финансовия сектор; особености на кризата в ЕС и по-специално в страните от еврозоната и в страните извън еврозоната – причини и фактори за прерастване на финансовата криза в криза на държавния дълг; отражение на глобалната криза върху икономиката на развиващите се страни в Азия (по-специално - в Китай), Латинска Америка, Африка.

18. Семинар № 3: „Фискална и парична политика в периода на възникване, развитие и преодоляване на кризата”.

(Обхваща учебния материал в теми 13, 14, 15 от конспекта по Макроикономика).

Основни въпроси за обсъждане: паричната политика преди и в условията на глобалната криза; роля на централните банки (сравнение между функциите и действията на Федералната резервна система на САЩ и Европейската централна банка); фискалната политика в условията на кризата; асиметрията между обединената парична политика и национално-обособената фискална политика в страните от Еврозоната и нейните последствия; кризата на суверенния дълг – същност и начини за нейното преодоляване.

- Отражение на кризата върху българската икономика: причини, същност, механизми, мащаби; проблеми на паричната и фискална политика; мерки за излизане от кризата; функциониране на паричния съвет в условията на кризата. Преосмисляне на

19. Семинар № 4: „Дебатът за бъдещето на капитализма в контекста на глобалната финансово икономическа криза от 2008 - 2012 г.”

(Обхваща целия учебен материал)

Основни въпроси за обсъждане: сблъсък и противоборство на макроикономически парадигми в търсене на обяснения за причините и същността на кризата от 2008 - 2012 г. и на подходи и средства за нейното преодоляване – позиции и идеи на привържениците и противниците на активна намеса на правителството в икономиката, на представителите на различните школи и направления в съвременната икономическа теория (ключови понятия: „неокласически синтез”, „кейнсианство”, „монетаризъм”, „неолиберализъм”, „пазарен фундаментализъм”, „либертарианство”, „хетеродоксална икономика”, „австрийска школа”, „постаутистко направление в икономическата теория” и др.)

Литература по темите:

Ракарова, С. и Ст. Стефанов. Принципи на макроикономиката. София, издателство на НБУ, 2012 г.

Ракарова, С. и Ст. Стефанов. Пътеводител по макроикономика. София, издателство на НБУ, 2014 г.

Допълнителна литература

Йотова, Л. и Валентина Алякова. Основи на макроикономиката. София, Университетско издателство Стопанство, 2006 г.

Спасов, Трайчо и Пламен Пашов. Обща теория на пазарното стопанство: Макроикономика с тестове и задачи. София, “Нова звезда”, 2002 г.

Стефанов, Ст. “Неолибералната платформа на прехода към пазарна икономика – особености и последствия”. Списание “Икономическа мисъл”, 2003, № 4.

Савов, Стоядин. Икономикс на прехода. София “Сиела”, 1999 г.

Литература за семинарите и курсовия проект:

Джоузеф Стиглиц. Цената на неравенството: как днешното разделено общество застрашава бъдещето ни. Издателство „Изток-Запад“, 2014 г.

Джоузеф Стиглиц. Свободно падане: Америка, свободните пазари, кризата и виновните за нея. София, издателска къща „ИнфоДар”, 2010 г.

Пол Кругмън. Завръщането на икономиката на депресията и кризата от 2008 г. София, Издателство „Изток – Запад”, 2009 г.

Нуриел Рубини и Стивън Мим. Кризисна икономика: основен курс за бъдещето на финансите. София, Сиела Норма АД, 2011 г.

Джордж Сорос. Новата парадигма на финансовите пазари: кредитната криза на 2008 г. и какво означава тя. София, Сиела 2008 г.

Алън Грийнспан. Епоха на турбулентност. София, Обсидиан, 2008 г.

Уилям Фликенщайн и Фредерик Шийхън. Балоните на Грийнспан: епохата на невежество във Федералния резерв. София, Сиела, 2008 г.

Йохан Норберг. Финансовият крах. (Как американската мания за собствен дом и лесни пари доведе до икономическа криза). София, изд. Къща „МаК”, 2010 г.

Жак Атали. Кризата, а след това? София, издателство „Рива”, 2009 г.

Кой е виновен за кризата? Отговорът на австрийската школа. Сборник статии – съставители Георги Ангелов и Валери Димитров. София, издателство „Сиела”, 2010 г.

Иван Ангелов. Световната икономическа криза и България. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2010 г.

Макс Оте. Кризата идва: новата световна икономическа криза и как да се подготвите за нея. София, Издателство „Еастра холдинг груп” АД, 2009 г.

Средства за оценяване:

- Студентите, които посещават редовно занятията през семестъра, могат да се освободят от крайния изпит с текуща оценка чрез изпълнение на задачите от текущия контрол:

• Положителна оценка от контролен тест в края на семестриалните занятия – 50%.

• Положителна оценка от презентация на курсов проект на едно от семинарните занятия – 50%.

- Оценяването на студентите в сесията става чрез комплексно задание – финален тест и курсов проект, предаден в електронната система MOODLE на НБУ до деня на изпита в сесията. Относителната тежест на двата компонента е 50:50.