BAHR270 Контрол на критичните точки НАССР

Анотация:

Курсът цели да запознае студентите с НАССР-системите и изискванията за тяхното прилагане в сферата на ресторантьорството.

прочети още
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Преподавател(и):

 Зорница Колева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Как да прилагат НАССР – системите в сферата на ресторантьорството.

2) могат:

• Да работят качествено и безопасно в реална работна среда ,в съответствие с приложения HACCP стандарт на обекта.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Изисквания към хранителните продукти

• Хранителна микробиология

• Инфекциозни болести, причинени от хранителни отравяния

• Хранителни отравяния и профилактика

• Хранителна паразитология и борба с паразитите

• Ергономичност и охрана на труда

• Производствена среда и изисквания за безопасност на труда

• Трудови злополуки и професионални заболявания

• Хигиена и поддръжка на общите помещения и оборудванетоФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН:

1.Безопасни и здравословни условия на труд

2.Изискванията на HACCP системата

3.Добрите производствени практики

4.Етапи в работата по разработване на HACCP системата

5.Принципите на HACCP системата,разработването и и внедряване

6.Програми за прилагане на добри производствени хигиенни практики

7.Чек лист за безопасни условия на труд

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

• Организация, технология и икономика на хотелиерството, Димчо Тодоров Тодоров, изд. Матком, 2011 г.

• Закони за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Изд. Перфект Консулт, 2010 г.

• Лекции в MOODLE.

Средства за оценяване:

Тест-50%

Писмена задача-50%