OOOK700A Български език

Анотация:

Курсът подготвя студентите за бъдещата им работа ка управленски персонал в езиково отношение- писмен и устен вид, справяне с необходимите документи , среща с персонала и подготовка за интервю.

прочети още
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Преподавател(и):

преп. Славянка Стамова  

Описание на курса:

Компетенции:

Да знаят и могат на правилен български език, да подготвят документи, в писмен вид и водят разговори по определени теми!
Предварителни изисквания:
основни знания по роден език! Правилно владеене на правопис и правоговор.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: