BAHR259 Професионална етика

Анотация:

Успешно завършилите курса студенти, са запознати с изискванията към различните длъжности и могат да изграждат адекватни взаимоотношения по време на работния процес.

прочети още
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Преподавател(и):

доц. Димитър Панайотов  д-р
преп. Славянка Стамова  
 Зорница Колева  

Описание на курса:

Компетенции:

Компетенции:

Разпознават психологическия профил на персонала и клиентите с които работят.

Създават нормална среда за етични отношения, които подобряват качеството на предлагания продукт.


Предварителни изисквания:
Преминали курсове по хотелиерство, ресторантъорство , особености на клиентелата и човешките ресурси.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Професионална етика

1.Преговор на видове клиентела и взаимодействието с нея.

2.Преговор на длъжностни характеристики.

3. Проекции на ценностите и културата върху моделите на поведение.

4. Междуличностни отношения и комуникации в професионалната среда.

5.Интуицията и невербалните сигнали.

6.Имидж и организационна култура.

7..Изграждане на правилен подход към персонала- условия за качествена работа.

8..Изграждане на професионални етични взаимоотношения- мениджър- персонал.

9.. Професионалната етика- гаранция за качество на продавания продукт.

Литература по темите:

Хорека-«Изисквания към персонала»- Белгия

Рестолей- «Харта на поведението в хотелиерската фирма- Франция

Доц. С. Алексиева-«Организационно поведение»- изд. НБУ

Длъжностни характеристики-хотел, ресторант.

Средства за оценяване:

курсова работа