BAHR254 Втори чужд език - нидерландски

Анотация:

• Да придобият представа за културата и цивилизацията на нидерландскоговорящите страни – история, география, бит и култура, литература, изкуство, музика

• Да се запознаят с базовите граматически понятия и категории в нидерландския език

• Да придобият първоначален лексикален запас, необходими за установяване на елементарна комуникация

прочети още
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Преподавател(и):

преп. Диан Карагеоргиев  
преп. Нериман Емин-Хасанова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основни граматични категории в нидерландския език

• Основен лексикален запас за установяване на устна и писмена комуникация

2) могат:

• Да проведат разговор на нидерландски език, да се представят, както и да получат информация на нидерландски език

• Да спрягат правилни глаголи, образуват бъдеще време


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Желателни са добри познания по български език и граматика

• Желателни са елементарни познания по немски или английски езикФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН (за аудиторен курс)

№ на занятие Заглавие на темата Форма на преподаване Брой часове

1 Introductiecursus

ЛЕКЦИЯ, ДИСКУСИЯ, ПРАКТИЧЕСКО ЗАНИМАНИЕ, РАБОТА В ГРУПИ 6

2 Dag. Ik ben Paolo.

Zich voorstellen.

ЛЕКЦИЯ, ДИСКУСИЯ, ПРАКТИЧЕСКО ЗАНИМАНИЕ, РАБОТА В ГРУПИ 6

3 Hallo!

Groeten – bij ontmoeten, bij weggaan.

De hoofdzin: zinsstructuur.

ЛЕКЦИЯ, ДИСКУСИЯ, ПРАКТИЧЕСКО ЗАНИМАНИЕ, РАБОТА В ГРУПИ 6

4 Dit is…..

Identificeren. Het artikel – onbepaald, bepaald.

ЛЕКЦИЯ, ДИСКУСИЯ, ПРАКТИЧЕСКО ЗАНИМАНИЕ, РАБОТА В ГРУПИ 6

5 Ik kom uit Italie.

Zichzelf voorstellen. Het werkwoord “zijn”.

Het werkwoord: presens.

ЛЕКЦИЯ, ДИСКУСИЯ, ПРАКТИЧЕСКО ЗАНИМАНИЕ, РАБОТА В ГРУПИ 6

6 Uw naam alstublieft.

Het pronomen.

ЛЕКЦИЯ, ДИСКУСИЯ, ПРАКТИЧЕСКО ЗАНИМАНИЕ, РАБОТА В ГРУПИ 6

7 Wie is dat?

Identifikatie. Naam. Plaats. Herkomst. Bestemming. Beroep, activiteit. Vraagwoorden.

Het presens: je/jij - vorm ЛЕКЦИЯ, ДИСКУСИЯ, ПРАКТИЧЕСКО ЗАНИМАНИЕ, РАБОТА В ГРУПИ 6

8

Dit is Belgie. De hoofdzin: zinsstructuur.

ЛЕКЦИЯ, ДИСКУСИЯ, ПРАКТИЧЕСКО ЗАНИМАНИЕ, РАБОТА В ГРУПИ 6

9

Mag ik voorstellen?

Zichzelf voorstellen. Iemand voorstellen.

De korte vocalen, de lange vocalen.

ЛЕКЦИЯ, ДИСКУСИЯ, ПРАКТИЧЕСКО ЗАНИМАНИЕ, РАБОТА В ГРУПИ 6

10

Hoe gaat het ermee?

Vragen hoe het gaat.

Het pronomen: personen.

ЛЕКЦИЯ, ДИСКУСИЯ, ПРАКТИЧЕСКО ЗАНИМАНИЕ, РАБОТА В ГРУПИ 6

11

Wat is je adres?

Adres? Zeggen dat je iets niet weet.

Het possessief pronomen.

Welk, welke.

Het werkwoord “hebben”: presens. Hoofdtelwoorden.

ЛЕКЦИЯ, ДИСКУСИЯ, ПРАКТИЧЕСКО ЗАНИМАНИЕ, РАБОТА В ГРУПИ 6

12

Tot volgende week.

Aan de telefoon. Afscheid nemen.

Tijd? Wanneer. Rangtelwoorden.

De maanden, de dagen.

ЛЕКЦИЯ, ДИСКУСИЯ, ПРАКТИЧЕСКО ЗАНИМАНИЕ, РАБОТА В ГРУПИ 6

13

Zullen we samen eten?

Iets voorstellen.

De hulpwerkwoorden: vorm en betekenis. Je/jij – vorm.

De hoofdzin: structuur.

ЛЕКЦИЯ, ДИСКУСИЯ, ПРАКТИЧЕСКО ЗАНИМАНИЕ, РАБОТА В ГРУПИ 6

14

Mag ik voorstellen: Paolo Sanseverino.

De negatie.

Het demonstratief pronomen.

Iemand goedenacht wensen.

ЛЕКЦИЯ, ДИСКУСИЯ, ПРАКТИЧЕСКО ЗАНИМАНИЕ, РАБОТА В ГРУПИ 6

15

Bevolking, geofrafie, klimaat.

De seizoenen. Het weerbericht.

ЛЕКЦИЯ, ДИСКУСИЯ, ПРАКТИЧЕСКО ЗАНИМАНИЕ, РАБОТА В ГРУПИ 6

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

Textboek: Nederlands voor anderstaligen – Vanzelfsprekend

Werkboek: Nederlands voor anderstaligen – Vanzelfsprekend

Klare taal!, Jenny van der Toorn-Schutte

Основен курс по нидерландски, Ружица Николова

Холандска граматика, Клодин Кине, Никола Стоянов

Да проговорим нидерландски, Larousse

Средства за оценяване:

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ

ТЕСТ 100%