BAHR253 Втори чужд език - английски

Анотация:

Курсът се състои от 90 академични часа и е едносеместриален. Предполага различни форми на учебна работа: фронтална работа на преподавателя с цялата група; работа по двойки и в малки групи, самостоятелна работа. Основната цел на курса е успешното усвояване на елементарна лексика и граматика по общ английски и запознаване на студентите с необходимия инструментариум за комуникация на стартово ниво.

прочети още
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Преподавател(и):

преп. Здравка Банчева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• елементарни граматически конструкции и времена

• елементарна лексика за запознанство и комуникация,

2) могат:

• при слушане да разбират познати думи и основни изрази, свързани със самите тях, семейството им и конкретното им обкръжение (напр. поздрави, покани);

• при устна комуникация да общуват с прости изрази, когато събеседникът е готов да говори по-бавно и да помогне при формулирането на изказа; при поздрав или при покана да отговарят адекватно в различни ситуации от ежедневието; да поискат и да дадат информация, свързана с ежедневието; да предават кратки съобщения и да правят кратки описания на място и хора, да изразяват радост и огорчение;

• при четене да разбират елементарни текстове, свързани с ежедневието;

• при писане да формулират кратки съобщения (напр. поздравление, покана и отговор на покана),.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• По български език и граматикаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Introduction. Placement test for possible false beginners.Transcription.

2. Hello. Everyday objects. Keeping a vocabulary book.

Verb to be. Possessive adjectives

Countries and nationalities

3. Family relationships. Opposite adjectives

In a cafe.

Food and drink

4. Jobs. What time is it? Daily routines.

Present simple

Verbs that go together

5. Free time activities. Social English. Adverbs of frequency

Present simple

Articles

6. Things in the house. Places, people, food and drink

There is / are

Prepositions of place. Directions.

7. What can you do? Skills and abilities.

At the airport

A formal letter. A letter of application

Литература по темите:

Работи се основно по теми от

Headway Elementary

Liz and John Soars

Oxford University Press

Student’s book

Workbook

Raymond Murphy

English Grammar in Use - първа и втора част

и други пособия и материали според стартовото ниво на студентите.

Средства за оценяване:

Тестове - 40%

Домашна работа - 10%

Устен изпит - 50%

При неявяване на текущ контрол или оценка от него под 3.00, студентът се явява на писмен и устен изпит.