BAHR251 Втори чужд език - френски

Анотация:

Запознаване с френския като втори чужд език. Достигане на ниво А1

прочети още
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Преподавател(и):

преп. Георги Рашев  
преп. Даниела Димитрова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти трябва да владеят приблизително 1000 думи и . Те трябва да познават и използват основните компоненти от френската граматика, включени в курса.

Могат да съставят текст на френски език, да пишат и да се изразяват правилно, да водят диалог по дадена тема

Могат да комуникират на френски език в основни житейски и професионални ситуации


Предварителни изисквания:
Добра езикова култура по български език и граматика

Знания по един чужд език, различен от френскиФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Bonjour a tous

Conjugaison des verbes

Presentation

Masculin / Feminin

Singulier / Pluriel

Interrogation (intonation)

Negation simple

2. Au travail

Conjugaison (verbes en –er)

Accord des noms et des adjectifs

Articles indefinis et definis

Interrogation (Est-ce que – Qu’est-ce que c’est – Ou)

3. On se detend ?

Conjugaison (faire – aller – venir – vouloir – pouvoir – devoir)

Futur proche

Pronoms moi, toi, lui, elle etc., apres une preposition

4. Racontez-moi

Passe compose (presentation d’un evenement passe)

La date et l’heure

II. SURVIVRE EN FRANCAIS

6. Bon voyage !

Comparaison simple

Adjectifs demonstratifs

Adjectifs possessifs

Литература по темите:

J.JIRARDET, J.PECHEUR, C.GIBLE, ECHO 1 – Methode de francais, CLE INTERNATIONAL

J.JIRARDET, J.PECHEUR, C.GIBLE, ECHO 1 – Cahier personnel d’apprentissage, CLE INTERNATIONAL

CORBEAU, CH.DUBOIS, JL.PENFORNIS, L. SEMICHON, HOTELLERIE-RESTAURATION.COM - Methode de francais professionnel, CLE INTERNATIONAL

M. GREGOIRE, O.TIEVNASE – Grammaire progressive du francais, CLE INTERNATIONAL/ COLIBRI

Средства за оценяване:

Контролна работа, самостоятелна работа, превод